Zákon o sociálně právní ochraně dětí upravuje postup žadatelů při uplatňování žádostí o osvojení dítěte nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nebo zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu a postup OSPOD při vyhledávání vhodných osvojitelů nebo pěstounů pro děti.

 

Podání žádosti fyzické osoby

 

Pokud jste se rozhodli pro náhradní rodinnou péči (pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení), musíte navštívit úřad, konkrétněji oddělení sociálně-právní ochrany dětí, podle místa Vašeho trvalého pobytu. V našem případě se jedná o ÚMČ Praha 13 se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, Praha 5. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že jste občanem ČR a máte na jejím území trvalý pobyt nebo jste cizinec, který má na území ČR povolen trvalý pobyt.

Na úřadě, konkrétně na oddělení sociálně právní ochrany dětí se Vás ujme sociální pracovnice, která má tuto agendu na starosti. Ta Vás seznámí s dalším postupem a předá Vám žádost o zařazení do evidence žadatelů o NRP. K této žádosti je třeba doložit následující doklady:

 • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR (v případě cizinců doklad o hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů);
 • Lékařské vyšetření žadatele o NRP
 • doklad o příjmech
 • Dotazník pro zájemce NRP
 • a další potřebné doklady (§ 21 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).

K žádosti je žadatel povinen připojit svůj písemný souhlas s tím, že orgán sociálně‑právní ochrany dětí je oprávněn o nich zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí. Zároveň žadatel dává písemný souhlas s možností kdykoliv ověřit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností. Žadatelé přikládají též souhlas se svou účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny (povinný kurz).

Pracovnice OSPOD, která má na starost náhradní rodinnou péči, navštíví poté Vaši domácnost za účelem provedení sociálního šetření. Vyžádá si zároveň od Vás opis z evidence rejstříku trestů, a neshledá-li závažné nedostatky, postoupí kompletní dokumentaci včetně vyjádření úřadu k odbornému posouzení a dalšímu řešení příslušnému krajskému úřadu, v našem případě Magistrátu hl.m.Prahy.

Odborné posuzování

U žadatelů o náhradní rodinnou péči se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině. Zjišťuje se i postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte. Součástí odborného posouzení je také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny. Rozsah odborného posuzování je vymezen v § 27 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

 

Přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče zajišťuje příslušný krajský úřad, v Praze Magistrát hl. m. Prahy nebo pověřené osoby. Posláním kurzů je poskytnout Vám - budoucím náhradním rodičům potřebné vědomosti o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit Vám ujasnit si představy o tom, jaké dítě můžete do své péče přijmout. V rámci příprav budete mít příležitost setkat se s odborníky z praxe a hovořit s nimi o tom, co Vás zajímá. Také by jste se měli setkávat s osvojiteli a pěstouny, kteří již o přijaté děti pečují a mohou Vám předat své osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí a zodpovědět vaše dotazy.

Na základě odborného posouzení vydá příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí o vašem zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Jedná se o rozhodování v režimu správního řízení, což znamená, že v případě Vašeho nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí máte možnost podat odvolání. Jestliže krajský úřad v průběhu řízení zjistí závažné důvody, pro které nelze žadatele zařadit do evidence uchazečů, může rozhodnout o zamítnutí žádosti žadatele i před provedením odborného posouzení.

Žádost lze v průběhu jejího vyřizování podle aktuální situace na písemnou žádost žadatele přerušit, případně vzít zpět.

Výběr rodiny pro dítě

Zprostředkování náhradní rodinné péče se řídí základním pravidlem: Vždy je dítěti vybírána taková rodina, která je připravena přijmout dítě právě takové, jaké je.

To znamená:

 • se všemi jeho radostmi a starostmi;
 • se všemi jeho přednostmi, ale také riziky ve vývoji;
 • s jeho minulostí;
 • s jeho osobní a rodinnou anamnézou;
 • s důsledky jeho pobytu v ústavním zařízení nebo nefunkční rodině;
 • s existencí jeho původních rodičů a sourozenců;
 • v případě pěstounské péče i s případnou účastí rodičů dítěte nebo jiných příbuzných na jeho další výchově.

Výběr rodiny pro konkrétní dítě nezávisí ani tak na nějakém časovém pořadníku, jako především na míře nároků, toleranci a sociálně psychologickém posouzení žadatelů.

Jedná se o velice závažné rozhodnutí, proto se ho účastní na pozvání pracovníků krajského úřadu i odborníci na náhradní rodinnou péči z různých profesí. Jejich úkolem je doporučit ke konkrétnímu dítěti nejvhodnější rodinu.

Až budete vybráni, krajský úřad Vás vyzve k seznámení se s dokumentací dítěte. Sdělí Vám všechny známé informace týkající se dosavadního života dítěte a jeho rodiny, jeho právní situace a zdravotního i psychického stavu. Poté budete mít dostatek času vyjádřit své názory a pocity a dobře si promyslet, zda chcete s dítětem navázat kontakt.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách MPSV

http://www.mpsv.cz/cs/7256

Kontakty na pracovníky OSPOD ÚMČ Praha 13

 

 Schéma zprostředkování NRP
adopce.com-schema-ke-zprostredkovani-nrp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout