LOGO oppk-prague-euProjekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

Registračnhí číslo: CZ.2.16/2.2.00/22225

Velká rekonstrukce Kulturního domu Mlejn Praze 13 je dokončena. V jejím průběhu byla provedena demontáž původního nevzhledného pláště původní budovy z roku 1988 a demolice většiny příček až na holý železobetonový skelet. Poté byl v Kovářově ulici ve Stodůlkách dobudován objekt zcela nové kvality. Nový Mlejn je účelná a hezká stavba, která zapadá do okolního prostředí a svým vybavením odpovídá současným nárokům na moderní kulturní zařízení. V současné době je objekt ve zkušebním provozu.

Součástí komplexní rekonstrukce Mlejna byl projekt „Energetická opatření v rámci rekonstrukce KD Mlejn“, byla uskutečněna řada opatření, která  povedou k výraznému snížení energetické náročnosti objektu. Byl zateplen obvodový plášť, zateplena střecha a podlahy a instalována nová okna a dveře s nízkým prostupem tepla. Zásadním krokem k energetické úspornosti a příkladem využití alternativních zdrojů energie je důmyslný systém tepelných čerpadel a vzduchotechniky.  Díky kvalitně zpracovanému projektu se Praze 13 podařilo získat na realizaci úsporných opatření přes 46 miliónů korun z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Posláním projektu je snížení energetické náročnosti budovy KD Mlejn s využitím obnovitelných zdrojů energie. Projekt naplňuje strategické cíle OPPK, navazuje na záměry úřadu městské části Praha 13 i  MHMP a reaguje na požadavky obyvatel Prahy 13.

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je celková úprava energetického systému KD Mlejn vedoucí k významným energetickým a ekonomickým úsporám.

Celkové výdaje projektu: 49 908 039 Kč

Termín realizace: 1.7.2009 – 31. 10. 2010

Zvolené strategie
Strategie, která k povede k dosažení cíle je definována jakožto realizace komplexních stavebních a technických úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti dané budovy. Technické podrobnosti jsou popsány v kapitole „Technické řešení“ tohoto dokumentu.

Organizační informace

Zakladatelem společnosti KD Mlejn o.p.s. je MČ Praha 13. Zaměstnává osm zaměstnanců, přičemž organizace spolupracuje s desítkami externích spolupracovníků. KD Mlejn je nedílnou součástí kulturního života městské části, služeb však využívají i občané z dalších částí Prahy.

Ve své působnosti se KD Mlejn zaměřuje zejména na:

 • divadelní programy pro děti a mládež (včetně mezinárodní spolupráce)
 • hudební akce ze všech žánrových oblastí včetně pořádání soutěží pro začínající talenty,
 • výstavy
 • vzdělávací činnost (převažují hudební, taneční a divadelní kurzy)
 • obnovení činnosti folklorního souboru Lučinka
 • programy pro seniory
 • programy pro osoby se zvláštními potřebami (se zaměřením na etnické menšiny a zdravotně postižené spoluobčany).

 

Finanční zdroje společnosti byly v roce 2007 tvořeny jak vlastními zdroji (více než 5 mil. Kč a dále granty 5,4 mil. od MČ Praha 13 a 0,28 mil. ostatní). Výsledek hospodaření dosáhl 48,5 tis. Kč. V roce 2008 navštívilo KD Mlejn téměř 29 000 návštěvníků

Výchozí stav

Projekt navrhuje komplexní řešení úspor energií objektu kulturního domu Mlejn, který se nachází mezi ulicemi Oistrachova, Mládí a Kovářova ležící v katastrální území Stodůlky, Praha 13. Jedná se o dvoupodlažní panelový dům vystavěný v 80. letech minulého století, jako součást občanské vybavenosti přilehlého panelového sídliště Stodůlky. Ze stavebního hlediska nebyla na objektu provedena žádná významná úprava. Objekt zůstal v původním stavu do současnosti, kdy byla v kulturním domě umístěna restaurace s kuchyní, multifunkční sál, knihovna, hudební zkušebny a učebny.

Charakteristika využití budovy

Budova KD je využívána především k pořádání kulturních a společenských akcí. KD Mlejn již přes 20 let zajišťuje kvalitní a komplexní nabídku kulturních služeb v oblasti městské části Praha 13.  Nabízených služeb využívají občané MČ Praha 13 i ostatních částí Prahy a celé ČR, bližší informace viz kapitola 6. Po realizaci projektu se charakteristika využití budovy nezmění.

Informace k energetické spotřebě budovy

Objekt KD nemá vlastní energetické zdroje. Zásobování teplem objektu KD je realizováno z výměníkové stanice. Současná budova KD Mlejn není dostatečně tepelně izolována a má značné tepelné ztráty. Všechny její obalové konstrukce, okna a dveře jsou z materiálů, které mají velice nízké tepelně izolační vlastnosti.

Realizace projektu povede ke snížení  energetické a ekonomické náročnosti provozu objektu, žadatel bude moci ušetřené finanční prostředky použít pro jiné všeobecně prospěšné účely.

Cílové skupiny

·  Žadatel – projekt přispěje ke snížení ekonomické náročnosti objektu a jeho udržitelnému provozu

·  Návštěvníci KD Mlejn – realizace projektu přispěje k fungování KD Mlejn jako společenského a kulturního centra, které je navštěvováno obyvateli MČ Praha 13 a přilehlých oblastí

·  Obyvatelé v dané části Prahy a jejího okolí – realizace projektu využitím alternativních zdrojů energie přispěje ke zlepšení životního prostředí v dané části města i širším okolímTechnické řešení

Plán budovy včetně plánované rekonstrukce

Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Stávající areál je nutno  modernizovat, opravit a doplnit prostory k víceúčelovému sálu KD, které nebyly v původním projektu vytvořeny. Dostavba KD je řešena v části jižní a východní fasády u stávajícího sálu. Záměrem je oddělit vstupy do restaurace a sálu. Vstup do restaurace je ponechán na stávajícím místě. Vstup do sálu je navržen z východní strany. Výtvarně je objekt KD řešen ve dvou provedeních, kubus restaurace a knihovny a 1. patro klubů je navrženo v kombinaci velkoformátových desek HPL  Trespa a dřevěného obkladu „cedr“, prostory související s provozem sálu jsou řešeny obkladem  velkoformátovými deskami HPL  Trespa. Střechy jsou řešeny jako částečně ozeleněné. Zcela nově jsou řešeny sadové úpravy. Areál je nutno z hlediska nově požadovaného příkonu el. energie doplnit o Trafostanici a přípojku elektro a nové areálové připojení . V areálu budou nově řešeny komunikace a zpevněné plochy a budou doplněna stání pro dopravu v klidu. Nově bude zřízen hospodářský vjezd a provozní vstup. Stávající areálové kanalizace budou řešeny nově. Při zřizování nových parkovacích míst je nutno přeložit stávající kabel T-systéms mimo prostor parkoviště, posunout jedno svítidlo veřejného osvětlení a opravit jednu uliční vpusť – nahradit ji horskou u parkoviště v ulici Kovářova. V areálu bude řešen letní vodovod a areálové osvětlení .Část areálu bude nově oplocena průhledným kovovým oplocením, další část s nově řešeným vstupem do sálu bude otevřena směrem od nástupních ploch do sálu.  Od severu bude provedena akustická zábrana z plného plotu porostlého zelení.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Areál je napojen na ulici Mládí a Kovářova, vjezd z ulice Mládí zůstává zachován, nově se zřizuje hospodářský vjezd ze západu z ulice Kovářova. Objekt je napojen na rozvod elektrické energie ze stávajícího pilíře v oplocení. Příkon pro nové využití objektu je však nedostatečný a proto bude v areálu zřízena nová trafostanice (betonbau) napojený novou přípojkou VN v ulici Kovářova. V areálu bude do prostoru rozvodny provedeno nové areálové připojení. Kolem areálu je provedeno veřejné osvětlení. U ulice Mládí je nutno provést přeložení kabelu T- Systéms, důvodem je nutnost zřízení parkoviště. Stávající areál je napojen na rozvod veřejného vodovodu – připojení se úpravou nemění, dále je napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci, připojení se nemění, v areálu se provede nová areálová kanalizace. KD je napojen na teplovod , v suterénní části je zřízen výměník. Komunikační napojení je doplněno novým vjezdem z ulice Kovářova.


Návrh nové dispozice

Stávající suterén bude nově využíván jako technické zázemí : strojovna VZT a tepelná čerpadla  pro restauraci, výměník, rozvodna, server, vodoměr, telefonní rozvodna, sklady, a jako hudební učebna a zkušebna nástrojů se sociálním zázemím. Ze suterénu je výstup ke stávajícímu vjezdu do areálu.

Nově řešený suterén obsahuje nahrávací studio se sociálním zázemím a strojovnu VZT  a tepelná čerpadla pro sál a sklad.

Přízemí sestává z těchto částí :

 • Provoz restaurace s kuchyní a provozním zázemím pro 90 jídel + minutky, mobilní pípa do foayé, sociální zázemí pro restauraci (muži, ženy, bezbariérové WC, úklidy)
 • Provozní kanceláře včetně potřebného sociálního zázemí a čajové kuchyňky
 • Provoz víceúčelového sálu – vlastní sál je řešen jako víceúčelový, což umožnila úprava jeho půdorysného tvaru na obdélník,  kde je možno skládat teleskopické hlediště, rovněž hlediště je navrženo jako skládací. Židle pro diváky a mobilní praktikábly je možno uložit v zázemí sálu. K sálu je doplněn manipulační prostor a prostor pro kulisy. Přístup do těchto prostor je přímo zvenku přes vykládací krytou rampu.
 • Pro diváky je navržena vstupní hala, šatna, kasa a sociální zázemí (muži, ženy, bezbariérové WC, úklid).
 • Pro vystupující jsou navrženy 2 šatny (muži, ženy, včetně sprch a WC).
 • Pro provozní personál je řešena šatna se sprchou a WC pro muže a ženy.
 • U provozního vstupu je navržena jednací místnost s čajovou kuchyňkou a sprchou.
 • Prostory jsou doplněny úklidovými komorami.
 • Pro vstup zaměstnanců a vystupujících je zřízen provozní vstup navazující na ulici Kovářova a vykládací rampu.
 • Ve vstupu je umístěna recepce, počítá se zde s umístěním centrál EZS , EPS a s ostrahou.
 • Z prostoru zaměstnanecké recepce je umožněn vstup do zázemí sálu, provozního zázemí restaurace a nově zřízených prostor suterénu – nahrávací studio a strojovna VZT a do klubů umístěných v 1. patře nad knihovnou (kluby, učebny, kancelář, sociální zázemí).
 • Vstupní halou vede obslužné schodiště a v jeho zrcadle je situován bezbariérový výtah.

Přístupnost celého přízemí je řešena jako bezbariérová, k sálu, restauraci a knihovně je přičleněno vždy bezbariérové WC, které je rovněž provedeno u klubů v 1. patře.

1.patro

V prostoru nad knihovnou jsou situovány kluby, učebny, kancelář, sociální zázemí a úklid.

V prostoru nad sálem je umístěn prostor pro režii a ozvučení a je zde sklad pro uložení zařízení a vstup pro obsluhu pro nastavení osvětlení a ozvučení nad sálem. Přístup do 1. patra nad sálem je po zaměstnaneckém schodišti z prostoru chodby u sálu.


Původní stav
 - 32 kB  - 32 kB  - 32 kB

 
Průběh rekonstrukce
 - 32 kB  - 32 kB  - 64 kB


Výsledný stav
IMG_93411výřez.jpg IMG_7649aut.jpg IMG_9396.jpg

 

Kulturní dům Mlejn bude energeticky úsporný

Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU -opravená kopie+.jpg Tisková zpráva
30. 9. 2010 


Velká rekonstrukce Kulturního domu Mlejn Praze 13 je dokončena. V jejím průběhu byla provedena demontáž původního nevzhledného pláště původní budovy z roku 1988 a demolice většiny příček až na holý železobetonový skelet. Poté byl v Kovářově ulici ve Stodůlkách dobudován objekt zcela nové kvality. Nový Mlejn je účelná a hezká stavba, která zapadá do okolního prostředí a svým vybavením odpovídá současným nárokům na moderní kulturní zařízení. V současné době je objekt ve zkušebním provozu.

Součástí komplexní rekonstrukce Mlejna byl projekt „Energetická opatření v rámci rekonstrukce KD Mlejn“, Byla uskutečněna řada opatření, která  povedou k výraznému snížení energetické náročnosti objektu. Byl zateplen obvodový plášť, zateplena střecha a podlahy a instalována nová okna a dveře s nízkým prostupem tepla. Zásadním krokem k energetické úspornosti a příkladem využití alternativních zdrojů energie je důmyslný systém tepelných čerpadel a vzduchotechniky.  Díky kvalitně zpracovanému projektu se Praze 13 podařilo získat na realizaci úsporných opatření přes 46 miliónů korun z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

KD Mlejn je důležitým kulturním a vzdělávacím centrem a jeho význam přesahuje hranice Prahy 13. Slavnostní znovuotevření Mlejna proběhne 10. října ve 13 hodin a od 13 do 18 hodin mohou zájemci o prohlídku využít  Dne otevřených dveří. Hned následujícího dne zahajuje Kulturní dům Mlejn plný provoz.

 
Mlejn - střecha.jpg


Mlejn po rekonstrukci uspoří energii

Velká rekonstrukce Kulturního domu Mlejn ve Stodůlkách se blíží ke svému závěru. V jejím průběhu jste mohli být svědky demontáže původního nevzhledného pláště budovy a demolice většiny příček až na holý železobetonový skelet, a poté dobudování objektu zcela nové kvality. Nový Mlejn je účelná a hezká stavba, která zapadá do okolního prostředí a svým vybavením odpovídá současným nárokům na moderní kulturní zařízení. Větší článek o nové budově přinese STOP po jeho slavnostním znovuotevření.

V tomto článku bych se ale chtěl soustředit na jeden aspekt této unikátní stavby, a sice na jeho mimořádnou energetickou úspornost. Součástí komplexní rekonstrukce Mlejna byl totiž projekt „Energetická opatření v rámci rekonstrukce KD Mlejn“, spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V průběhu realizace projektu byla postupně provedena řada prací vedoucích ke snížení energetické náročnosti celého objektu. Byl vyzděn a zateplen obvodový plášť, zateplena střecha a podlahy a instalována nová okna a dveře s nízkým prostupem tepla. Důmyslný systém tepelných čerpadel a vzduchotechniky je výborným příkladem využití alternativních zdrojů energie. I tato moderní zařízení jsou již hotova a čekají na své spuštění.

KD Mlejn je nejvýznamnějším kulturně-vzdělávacím zařízením naší městské části a jeho význam přesahuje její hranice. Věříme, že mnozí z vás se již těší na okamžik, kdy začne opět fungovat na původním místě, ale ve zcela novém prostředí zrekonstruovaných prostor. Předání stavby je naplánováno na druhý zářijový týden a postupně bude zahajován zkušební provoz. Zmíněný projekt energetických opatření KD Mlejn bude dokončen podle naplánovaného harmonogramu na konci října tohoto roku. Jeho výsledkem bude výrazné snížení energetické náročnosti kulturního domu, přičemž bude využito i obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie. Je potěšující, že na tyto pozitivní změny se podařilo díky zmíněnému projektu získat přes 46 miliónů korun z fondů Evropské unie. Podrobnosti o projektu najdete na adrese www.praha13.cz/Mestskacast/ Evropske-fondy.

Operační program Praha – Konkurenceschopnost Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Libor Hakl, koordinátor fondů EU, ÚMČ Praha 13

(Umístění článku: http://stop.p13.cz/clanek.php?id=3641)

Nový Kulturní dům Mlejn zahájil provoz

Městská část Praha 13 
www.praha13.cz

Obrázek bez popisku

Tisková zpráva

11. 10. 2010

 

Kulturní dům Mlejn v Kovářově ulici v Praze 13 je po zásadní rekonstrukci opět v provozu. „Vlastně se nejednalo o rekonstrukci, ale o úplnou přestavbu, protože vznikl kulturní stánek zcela nové kvality,“ řekl na slavnostním otevření Mlejna v neděli 10. října starosta Prahy 13 David Vodrážka, který společně se svým zástupcem Petrem Zemanem, někdejším ředitelem Mlejna, přestřihl symbolickou pásku. Při následující prohlídce objektu zájemce provázel Viktor Dvořák, obchodní ředitel společnosti Vltavín Holding, která celou stavbu realizovala.

V průběhu stavby, která trvala necelé dva roky, byl demontován plášť původní budovy z roku 1988 a byla zbourána většina příček až na holý železobetonový skelet. S jeho využitím pak byla vybudována moderní a energeticky úsporná  budova. V oddělených provozech sídlí kulturní dům, pobočka městské knihovny a restaurace. Veškeré stavební práce (včetně bourání), pořízení a zabudování moderní divadelní techniky a ostatního vnitřního vybavení kulturního domu stálo celkem 185 miliónů korun (bez DPH). Praha 13 získala díky kvalitně zpracovanému projektu 46 miliónů z evropských fondů a státního rozpočtu na realizaci projektu energetických úspor ve Mlejně (z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost) a 25 miliónů korun od hl. města Prahy.

Dne otevřeného dveří využilo 10. 10. asi 500 lidí. Ještě téhož dne zahájil KD Mlejn plný provoz divadlem pro děti, cirkusem pro dospělé a jazzovým koncertem. V pondělí následuje koncert skupiny Traband, v úterý Fleret s Jarmilou Šulákovou. Více na www.mlejn.cz.


Znovuzrozený Mlejn je opět v provozu

Kulturní dům Mlejn v Kovářově ulici v Praze 13 je po zásadní rekonstrukci opět v provozu. V průběhu stavby, která trvala necelé dva roky, byl demontován plášť původní budovy z roku 1988 a byla zbourána většina příček až na holý železobetonový skelet. S jeho využitím pak byla vybudována moderní a energeticky úsporná budova. V oddělených provozech budou sídlit tři instituce – kromě kulturního domu se sem znovu stěhuje stodůlecká pobočka Městské knihovny v Praze a bude zde v provozu také nová restaurace. Slavnostní otevření Mlejna se uskutečnilo po zhruba měsíčním zkušebním provozu v neděli 10. října. V krásném slunečném odpoledni se před novou budovou kulturního domu shromáždili představitelé Prahy 13 a zaměstnanci Mlejna, ale i spousta zájemců, kteří využili pozvání k prohlídce budovy v rámci Dne otevřených dveří. Všechny hosty přivítal starosta David Vodrážka. „Vlastně se nejednalo o rekonstrukci, ale o úplnou přestavbu, protože vznikl kulturní stánek zcela nové kvality,“ řekl v úvodu starosta. „Rád bych moc poděkoval všem, kdo se na rekonstrukci podíleli, včetně kolegů z rady a zastupitelstva, zainteresovaných pracovníků úřadu, projektantů, realizační firmy, ředitelky a pracovníků Mlejna i zástupce starosty Petra Zemana, který jako někdejší ředitelMlejna dobře zná potřeby kulturního domu a má na výsledku velkou zásluhu.“ Starosta také zdůraznil, že se podařilo na rekonstrukci získat významné dotace.

Díky kvalitně zpracovanému projektu získala Praha 13 dotaci 46 miliónů z evropských fondů a státního rozpočtu na realizaci projektu energetických úspor ve Mlejně (z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost) a 25 miliónů korun od hl. města Prahy. Veškeré stavební práce (včetně bourání), pořízení a zabudování moderní divadelní techniky a ostatního vnitřního vybavení kulturního domu stálo celkem 185 miliónů korun (bez DPH). Po úvodních proslovech přestřihl starosta Vodrážka s místostarostou Zemanem symbolickou pásku.

Po přípitku byli všichni přítomní pozváni k prohlídce budovy, při které je osobně prováděl Viktor Dvořák, obchodní ředitel společnosti Vltavín Holding, která celou stavbu realizovala. Současně i se svými kolegy odpovídal na technické dotazy návštěvníků. Prohlídka začala ve velkém víceúčelovém sále pro 200 diváků. Sál má vynikající zvukovou izolaci a unikátní stupňovité hlediště, které se dá snadno složit a umožní vytvoření velké plochy, např. tanečního parketu. Pódium je vybaveno profesionální jevištní technikou, zvukem a osvětlením pro jakékoli typy hudebních nebo divadelních představení. „Podařilo se nám dosáhnout instalace specifického zařízení pro vzdušnou akrobacii,“ pochvaluje si zástupkyně ředitelkyMlejna Dagmar Brtnická. „Máme jediný sál v Praze a možná i v celé republice, který má k tomuto účelu ve stropě zabudovaných šest speciálních závěsných bodů s vysokou nosností. Budou využívány při představeních ve stylu nového cirkusu, tedy divadla spojeného s akrobacií, žonglováním, balancováním a dalšími dovednostmi, které jsme obdivovali dosud převážně v cirkuse klasickém. Také zde bude možnost zúčastnit se výuky v těchto zajímavých oborech.“

Ze sálu návštěvníci pokračovali do prostor budoucí restaurace, která ještě nebyla zcela zařízena. Poté navštívili místa, která nebudou běžně veřejnosti přístupná – např. kuchyň, šatny pro účinkující a v suterénu nahrávací studio s režií a moderní centrum vytápění. Právě tato místnost vzbudila velký zájem návštěvníků. Mlejn má unikátní systém vytápění pomocí tepelných čerpadel, které doplňuje teplo z teplovodu. Díky těmto moderním technologiím a kvalitním tepelným izolacím bude kulturní dům mimořádně energeticky úsporný.

Dne otevřeného dveří využilo k prohlídce celkem asi 500 lidí. Mnozí z nich se podívali také do prostor knihovny, která byla teprve před stěhováním a otevře až 23. listopadu.

Kulturní dům Mlejn ale zahájil plný provoz ještě téhož dne. Odpoledne dětským hudebním divadlem Pohádky do kapsy, večer představením Postav na čaj! v podání nového cirkusu Mimochodem a poté ještě jazzovým koncertem Jakub Šafr Quartetu s Petrou Ernyeiovou.

Praha 13 se konečně dočkala moderní budovy pro svůj kulturní dům. Mlejn, který je proslulý po celé Praze díky svému pestrému hudebnímu i dramatickému programu nejrůznějších žánrů, si ji rozhodně zaslouží. Přijměte i vy pozvání na některé z představení. Program najdete ve STOPu na str. 37 nebo na www.mlejn.cz. Jste srdečně zváni!

Samuel Truschka

(Umístění článku: http://stop.p13.cz/clanek.php?id=3692)


Zveme vás do nového Mlejna

Dobrý den,
dovoluji si Vás pozvat v neděli 10. října od 13 do 18 hodin na Den otevřených dveří do zrekonstruovaného Kulturního domu Mlejn (Kovářova 4, Praha 5 - Stodůlky). 

V rámci Dne otevřených dveří KD Mlejn bude probíhat každou celou hodinu od 13 do 17 hodin skupinová prohlídka budovy s odborným výkladem. Bude možné nahlédnout i do technického zázemí a prostor, které nebudou běžně přístupné.

Zájemci si mohou prohlédnout i obnovenou pobočku Městské knihovny Stodùlky a vypùjčit si z pestré nabídky knižních novinek s možností zápisu zdarma na dobu 2 měsíců.

Pro děti od čtyř let je od 15 hodin připraveno hudební divadelní představení Pohádka do kapsy.

Přijďte se podívat na svůj nový kulturní dům. Uvidíte nejen nové prostory, ale i pohádku a divadelní představení. Chybět nebude ani hudba - po divadelním představení vás čeká jazzový večírek, v následujících dvou dnech rockový a folkový koncert a těšit se mùžete i na drobná překvapení.

Věříme, že vás Mlejn v novém nezklame a že se budete opět rádi vracet.


Ing. David Vodrážka
starosta MČ Praha 13

mlejn prog.jpg

 

 

Fotogalerie

IMG_7632.jpg 
 
      

    

    

    

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout