Vážení občané,

Zastupitelstvo Městské části Praha 13
usnesením č. 296 ze dne 2.2.2005

schválilo

Rozpočet
Městské části Praha 13
na rok 2005

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou Vám pro informaci k dispozici v budově Radnice

 • v Odboru-kancelář starosty (5.patro)

 • v Ekonomickém odboru (4.patro)

 • v Informační kanceláři (přízemí)

kde je kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě

   Ing. Karel MOZR,
   zástupce starosty pro ekonomickou oblast

 Vyvěšeno dne : 3. února 2005

 

 

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2005

Rozpočet MČ Praha 13 je vypracován v souladu se zákonem o hl.m.Praze č. 131/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. a vyhláškou č. 55 hl.m.Prahy, kterou byl vydán Statut hl.m.Prahy.

Rozpočet je schválen v těchto objemech:

 Příjmy:
 • Daňové příjmy:    33 842 000,-Kč

 • Nedaňové příjmy:    2 734 900,-Kč

 • Dotace:    323 392 000,-Kč

    Celkem příjmy:    359 968 900,-Kč
    Financování:    3 523 700,-Kč
    Příjmy včetně financování:    363 492 600,-Kč 

Výdaje:
 • Neinvestiční výdaje: 298 983 700,-Kč

 • Investiční výdaje:    52 896 000,-Kč

    Celkem výdaje:    351 879 700,-Kč
    Financování:    11 612 900,-Kč
    Výdaje včetně financování:    363 492 600,-Kč

Rozpočet na rok 2005 je schválen jako přebytkový. Přebytek je ve výši 8 089 200,-Kč. Tento přebytek bude použit na část splátky jistiny úvěru, která  činí  pro  rok  2005  částku 11 612 900,-Kč.   Splátka  jistiny  je  zapojena  do  financování  navrhovaného  rozpočtu  ve  výdajích.  Do  financování  v  příjmové  stránce  rozpočtu  jsou  zapojeny  finanční  prostředky  spojené  s  Revitalizací  prameniště  a  údolí  Motolského  potoka,  a  to  ve  výši   3 523 700,-Kč.

Rozpočet je koncipován do tří částí:

 1. Rozpočet hlavní činnosti

 2. Rozpočty příspěvkových organizací

 3. Finanční plán zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem

V příjmové stránce rozpočtu se promítají jednak stanovené ukazatele ze státního rozpočtu ve výši 51 466 000,-Kč, dále z rozpočtu hl m. Prahy ve výši 137 560 000,-Kč a prostředky z převodů z vlastní hospodářské činnosti, a to ve výši 134 416 000,-Kč.

Při sestavování rozpočtu v oblasti školství a mládeže na rok 2005 se nevycházelo pouze z požadavků jednotlivých příspěvkových organizací, ale především ve stěžejních položkách jako jsou všechny druhy energií a dále materiál, ze zprůměrovaných skutečných hodnot posledních tří let. Ve výdajové části rozpočtu na rok 2005 je pro školství a mládeže našeho regionu počítáno s celkovou částkou Kč 104 169 100,-Kč (včetně grantů a akcí v rámci zájmové činnosti mládeže ve výši 1 170 000,-Kč).

Sumární částky neinvestičních příspěvků byly odsouhlaseny Radou MČ Praha 13 pro základní školy ve výši Kč 41 668 700,-Kč a pro mateřské školy ve výši Kč 13 161 000,-Kč. MDDM hospodaří pouze se státními finančními prostředky a s vlastními výnosy.

Pro odvětví zdravotnictví a sociálních věcí včetně Střediska sociálních služeb, domů s pečovatelskou službou a grantů v této oblasti je rozpočtováno 35 343 900,-Kč.

Na oblast kultury jsou ve výdajích rozpočtovány prostředky ve výši 9 952 000,-Kč včetně prostředků určených pro Dům kultury Praha 13 (4 995 000,-Kč) a nákladů na televizní vysílání a časopis STOP ve výši 4 700 000,-Kč.

V rozpočtu jsou dále rozpočtovány v kapitole 5 a 8 prostředky na investice do bytového a nebytového fondu v celkové hodnotě 14 496 000,-Kč.

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2005 je sestaven na základě očekávaných reálných příjmů a výdaje byly těmto příjmům přizpůsobeny.

Komentář k  finančnímu plánu zdaňované činnosti
Městské části Prahy 13 na rok 2005

Finanční plán je v oblasti výnosů i nákladů sestaven dle předpokládané skutečnosti roku 2004 a podkladů, které poskytl odbor SOM.

Celkové výnosy pro rok 2005 představují částku 51 022 tis. Kč. V roce 2005 jsou výnosy z prodeje hmotného investičního majetku plánovány v objemu 23 000 tis. Kč. Jedná se o prodej objektu v Kolovečské a prodeje bývalé školy Třebonice. Prodej pozemků v celkové výši 1 000 tis. Kč.

Výnosy z nájmů nebytových prostor a pronájem pozemků jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2004, tj. 7 000 tis. Kč, nájmy z ubytovny Bronzová ve výši 350 tis. Kč, tržby za inzeráty v časopise STOP očekáváme zhruba ve výši 2 500 tis. Kč, stejně tak platby za postoupené pohledávky 15 000 tis.Kč. Ostatní výnosy (úroky z pozemků a bankovních účtu) jsou plánovány ve výši 3 000 tis. Kč.

Náklady jsou plánovány ve výši 31 477 tis. Kč, z toho provozní údržba a opravy (ubytovna Bronzová) 200 tis. Kč, ostatní služby (exekuce, právní služby, náklady na časopis STOP, soudní poplatky a ostatní služby) cca 3 000 tis. Kč, ostatní náklady ( kolky a bankovní poplatky) cca 100 tis. Kč. Odepsané pohledávky se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. Mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění jsou kalkulovány v objemu 7 662 tis. Kč. Daň z převodu nemovitostí ve výši 5 000 tis. Kč, zůstatková cena hmotného investičního majetku v případě, že bude realizován veškerý plánovaný prodej majetku, představuje v nákladech částku cca 3 000 tis. Kč. Odpisy investičního majetku představují částku 500 tis. Kč.

Celkové hospodaření zdaňované činnosti představuje zisk ve výši 19 545 tis. Kč.

 

Komentář k finančnímu plánu bytového a nebytového fondu
MČ Prahy 13 na rok 2005

 

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Prahy 13 na rok 2005 předpokládá celkové výnosy ve výši 240 174 740 Kč při celkových nákladech 202 831 725 Kč.

Roční zisk se předpokládá ve výši 37 343 015 Kč.

Na plánovaných výnosech se podílejí zejména výnosy z nájmů bytů, nebytových prostor a pozemků (78,2 %) a tržby z prodeje majetku MČ Prahy 13 (9,8 %).

Největší podíl na plánovaných výnosech se očekává u firmy CENTRA (cca 41,7 %), IKON (cca 19,7 %), INTERGATE (cca 17,2 %), MČ P13 (cca 21,2 %) z celkových plánovaných výnosů.

V oblasti nákladů jsou finanční prostředky vynakládány z 46,9 % na opravy a

údržbu bytového fondu a z 15,8 % na zajištění správy bytového fondu. Největší podíl na čerpání finančních prostředků na opravy a údržbu je plánován u firem INTERGATE (59,6 %), IKON (58,4 %) a CENTRA (51,4 %). Jedná se zejména o opravy bytového fondu, provozní údržbu, generální opravy a náklady na řešení havarijních případů. Odpisy DHM jsou plánovány ve výši 47 820 781 Kč.

Plánované náklady na zajištění správy bytového fondu představují částku ve výši 32 142 444 Kč. Největší podíl na čerpání finančních prostředků na zajištění správy bytového fondu má firma CENTRA (48,1 %), firma IKON (22,9 %) a firma INTERGATE (19,3 %). Nejmenší podíl má ZČ MČ Prahy 13 (9,6 %).

Investiční náklady

Plánované investiční náklady jsou zaměřeny na zhodnocení spravovaných objektů, k výraznému zlepšení užitných hodnot pronajatých prostor nájemcům.
    Centra a.s. - jedná se např. o sanace lodžií v ulici Píškova 1954-1958, o výměnu výtahové kabiny a odstranění provozních rizik v objektu Neústupného, o rekonstrukci prostor Běhounkova 2301 pro potřeby Policie ČR a na rozšíření kapacity telefonní ústředny Polikliniky Lípa.
    Ikon s.r.o. – zvýšení nosnosti výtahů v ulici Kettnerova – Horákova.
    Intergate s.r.o. – sanace lodžií v ulici Přecechtělova a Jánského a výměna kabin u výtahů v ulici Jánského.
Jednotlivé správcovské firmy se podílejí na investicích takto :

Centra    7 936 000
Ikon    1 560 000
Intergate    5 000 000
Celkem    14 496 000

Rozpočet 2005

 Finanční plán bytového i  nebytového  fondu a finanční plán MČ Prahy 13 na rok 2005

 

Zveřejněno: 04.02.2005 – Oddělení organizačně-administrativní Oddělení organizačně-administrativní ; Přečteno 8114 x
Vytisknout