Úřad MČ Praha 13 aktivně a dlouhodobě podporuje rekonstrukci kanalizace a návazné infrastruktury v obci Třebonice

Aktuální stav projektu

- Investorem projektu kompletní výstavby kanalizace, včetně nového kanalizačního sběrače a rekonstrukce stávajícího vodovodu je Magistrát hlavního města Prahy.

 - Odbor investic MHMP nechal zpracovat projektovou dokumentaci 

Firma PUDIS, a.s., zpracovává pro odbor investic na MHMP projektovou dokumentaci jak na akci 8781„Prodloužení sběrače T do Třebonic“, tak na akci č. 0114 TV Stodůlky etapa 0004 Třebonice (výstavba splaškové a dešťové kanalizace, včetně rekonstrukce stávajícího vodovodu).

- Dne 20. 3. 2019 bylo pod č.j. P13-14275/2019 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby na akci č. 8781: „Prodloužení sběrače T do Třebonic“. Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače do obce Třebonice tak, aby mohla být tato lokalita napojena na veřejnou kanalizační síť hl. m. Prahy.

- Firma PUDIS, a.s., dle smluvního závazku následně po vydání ÚR na sběrač T odevzdala vyhotovenou dokumentaci pro stavební povolení, která byla předložena dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí k projednání a k vydání stanovisek

- Po projednání projektové dokumentace bude podána žádost o stavební povolení

- Dle informace MHMP se předpokládá, že v roce 2021 by mohl proběhnout výběr dodavatele na zhotovení stavebních prací na kanalizační sběrač T.

- Úřad městské části Praha 13 je jedním z účastníků řízení, pravidelně MHMP kontaktuje s cílem projekt v maximálně možné míře zrealizovat a účastní se všech koordinačních jednání svolaných projektantem.

- Součástí PD je i následná úprava místní infrastruktury, poté, co bude dokončena kanalizace a další inženýrské sítě, dojde tak ke kompletnímu dopravnímu řešení v obci, které bude zahrnovat úpravu povrchů, chodníků, řešení MHD, včetně úpravy stávajících zastávek, místní cyklostezky, přechodů pro chodce, napojení na stávající komunikace atd.

Dopravni reseni situace.pdf

Vytisknout