Projekt Společná adresa - Praha 13 je sestaven z patnácti dílčích aktivit, které aktuálně reagují na dění v městské části a potřeby jejích občanů. Aktivity jsou buď přímo zaměřené na cílovou skupinu migrantů ze třetích zemí mimo EU, které staví zejména na jazykové přípravě od dětského věku až po dospělé migranty, nebo jejich sociokulturní orientaci v novém prostředí. Dále projekt pracuje s komunitou občanů Prahy 13 obecně, což znamená, že klade velký důraz na informovanost a vzájemné bezproblémové soužití prostřednictvím několika volnočasových aktivit. Nelze opomenout koncepční rozměr tématu integrace, kdy prostřednictvím pracovních skupin, které jsou složeny z partnerů projektu, zástupců škol a mateřských školek, neziskových organizací a jiných dotčených subjektů (např. z hlediska prevence Městská policie hl. m. Prahy atd.) existuje lokální platforma ke sdílení informací.

Struktura projektu je tvořena ze čtyř priorit: vzdělávání, informovanost, volný čas a regionální spolupráce.

Priorita „Vzdělávání“ staví na spolupráci se šesti zřizovanými mateřskými školami a čtyřmi základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny na třech základních školách). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky z těchto dotčených škol, aby kompetentně výuku češtiny jako cizího jazyka zajišťovaly (jejich metodickou podporu dodavatelsky zprostředkovává META o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů nebo ÚJOP UK v Praze, který nabízí Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Dále probíhají prostřednictvím neziskové organizace Centrum pro integrace cizinců dva typy nízkoprahových kurzů češtiny pro dospělé migranty.

„Volný čas“ migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporován aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky, volnočasovým klubem Rozmanitý svět, kde se potkávají jak cizinci, tak české děti a s partnerem, lokální pobočkou Integračního centra Praha, o.p.s. je realizována kulturně-komunitní akce „Nejsme si cizí…“ a několik kurzů sociokulturní orientace pro rodiče-migranty včetně workshopů pro děti předškolního věku ve vybraných mateřských školách.

V rámci priority „Informovanost“ jsou publikovány informační letáky v různých jazykových mutacích včetně aktualizace webu MČ Praha 13.

„Regionální spolupráce“ probíhá prostřednictvím dvou setkání Pracovní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13, které jsou příležitostí pro sdílení zkušeností, výměnu informací a řešení aktuálního vývoje.

 

Daniel Jakeš, Mgr. (koordinátor projektu)
Úřad městské části Praha 13
Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb (2. patro, kancelář č. 320)
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 
Tel: 235 011 452
E-mail: JakešD[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
Vytisknout