Ing. Jaroslav Mareš  (3.patro, č. 417)

Tel.: 235 011 254, 235 011 235  Fax.: 235 514 883
E-mail: MaresJ@praha13.cz
tajemník ÚMČ
 vedoucí úřadu


Odbor - kancelář tajemníka je zřízen RMČ Praha 13 k zabezpečení personálních, vzdělávacích a mzdových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ a zaměstnanců a úředníků MČ zařazených k výkonu práce do ÚMČ, dále pro zabezpečení obrany a ochrany obyvatelstva městské části. Ve věcech přenesené působnosti je odbor - kancelář tajemníka zřízen RMČ Praha 13 jako specializované odborné pracoviště zajišťující činnosti na úseku civilní služby a obrany ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy. Ve věcech samostatné působnosti je odbor kancelář tajemníka zřízen RMČ Praha 13 pro zabezpečení personálních, vzdělávacích a mzdových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ, úředníků a zaměstnanců MČ Praha 13, zařazených do ÚMČ Praha 13, dále činností na úseku krizového řízení a sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů. 

 

Vytisknout