Každý z nás má svá práva – právo na život, právo na vzdělání nebo třeba právo na soukromí. Tato práva nám umožňují spolu lépe vycházet a vědět, jaké věci můžeme chtít a na jaké máme nárok. Více o právech si můžeš přečíst v dokumentu „Tvoje práva“.  Kromě práv máme také každý z nás své povinnosti. Některé povinnosti vychází ze společenské domluvy (je zvykem, že se nějaká věc dělá nebo dodržuje) a některé povinnosti nám ukládá zákon (co nesmíme dělat nebo jaké věci jsou zakázané).

Je proto důležité znát nejenom svá práva, ale i povinnosti. Při jejich porušení se totiž můžeme dostat do zbytečných problémů. V první řadě je dobré znát zákony, o kterých se učí ve škole a často o nich mluví v televizi nebo píší v novinách. Zároveň je dobré také znát povinnosti, které nám ukládají společenské normy a zvyky.

Jaké povinnosti mají rodiče a ty?

 • Dítě se podílí na péči o chod rodinné domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky - má-li vlastní příjem, anebo oběma způsoby. Pro určení rozsahu podílu dítěte na péči o chod rodinné domácnosti jsou rozhodné schopnosti a možnosti dítěte.
 • Dítě je povinno dbát svých rodičů.
 • Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.
 • Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. 

 

Kromě těchto povinností máme povinnosti i v jiných oblastech, jako je škola nebo práce. I tyto povinnosti by si měl znát. Nemáš je totiž jen ty, ale i rodiče a dospělí.

 

 • Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.
 • Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.
 • Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 • Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

Pokud rodiče své povinnosti opakovaně neplní a vyžaduje to nejlepší zájem dítěte, může OSPOD nebo soud nařídit opatření, která by měla vést k nápravě. Soud nebo OSPOD může :

 • Napomenout dítě nebo rodiče, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě.
 • Stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti např. školy.
 • Uložit dítěti nebo rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména zákazem určitých činností.

 

V případě, že ani taková opatření nevedou k nápravě, rodiče opakovaně neplní své povinnosti, předchozí opatření nevedla k nápravě nebo je zásadním způsobem narušeno zdraví, vývoj dítěte – může soud na návrh OSPOD nařídit ústavní výchovu nebo odnětí dítěte z péče rodičů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout