Základní informace - udělení státního občanství ČR


Udělení státního občanství České republiky podle ust. § 11 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).

 

Adresa:

Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, náměstí  Hrdinů 3,
140 21 PRAHA 4. 

Kde se žádost o udělení státního občanství České republiky (dále jen „žádost“) podává:

žádost se podává osobně u krajského úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele na území České republiky. Pro žadatele s trvalým pobytem na území MČ Praha 13 

ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, odbor občansko-správní, 

oddělení matrik - 3. patro, kanceláře č. 445, 426, 427,158 00  Praha 5

 

DOKLADY, KTERÉ ŽADATEL PŘEDKLÁDÁ:

1) Žádost

- o udělení státního občanství ČR. Napsat na samostatný list papíru.

Manželé mohou podat jednu společnou žádost (do žádosti lze zahrnout i dítě mladší 18 let, nebo podat pro něj samostatnou žádost).

Ze žádosti musí být patrno, kdo ji činí = jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě jinou adresu pro doručování, které věci se týká – o co žadatel žádá (důvody, které žadatele k podání žádosti vedou, tedy, proč o udělení státního občanství ČR žádá), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (tedy Ministerstvo vnitra) a podpis žadatele.

Upozornění

S účinností od 2. 8. 2021 došlo k novelizaci položky 8 sazebníku správních poplatků, podle níž je nutné správní poplatek uhradit již při podání žádosti (zletilá fyzická osoba - 2 000 Kč, nezletilá fyzická osoba nebo azylant - 500 Kč). Není-li žádosti vyhověno, správní poplatek se nevrací.

 

2) DOTAZNÍK (k dispozici na našich internetových stránkách)

 

3) Životopis

zpracovaný volnou formou v českém jazyce (ve větách, nikoliv v bodech), ve kterém žadatel popíše svůj rodinný a společenský život, pobytovou situaci na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jinou výdělečnou činnost a studium v České republice

 

4) Rodný list

   Oddací list (pokud je žadatel/ka ženatý/vdaná) 

   DOKLAD O VZNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

    (pokud žadatel/ka vstoupil/a do partnerství)

 Úmrtní list (zemřelé/ho manželky/a nebo partnerky/a) 

 

5) doklad o rozvodu manželství neborozhodnutí o zrušení partnerství

(pokud je žadatel/ka rozvedený/á, nebo pokud bylo registrované partnerství zrušeno).

Rozsudek musí obsahovat doložku o nabytí právní moci.

 

Cizojazyčné matriční doklady v originále nebo úředně ověřené fotokopii musí být přeložené do českého jazyka českým soudním tlumočníkem a musí mít náležitosti veřejné listiny.

 

6) DÍTĚ

V zákoně se podle ust. § 2 dítětem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné svéprávnosti.

Do 18 let - je-li v žádosti zahrnuto i dítě do 18 let, připojí žadatel jeho rodný list a souhlas druhého z rodičů se změnou státního občanství, podpis na souhlasu musí být úředně ověřen. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li souhlas druhého rodiče podepsán před pracovníkem krajského úřadu, u něhož je žádost podána. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám, nebo zemřel.

Starší 15 let – je-li v žádosti zahrnuto dítě starší 15 let, je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před pracovníkem krajského úřadu, u něhož je žádost podána.

 

7) platný průkaz totožnosti CIZINCE (povolení k pobytu)a cestovní pas

Tyto doklady je třeba přinést s sebou a předložit úřadu při podání žádosti.

 

8) doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému ČR a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky 

Informace o zkoušce viz Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze:

http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/

 

9) výpis z evidence trestůnebo rovnocenný dokladvydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele (dále jen „doklad“).

Tento doklad předkládá žadatel, který se v České republice zdržuje po dobu kratší než 10 let, a to z těchto států:

a) ze státu, jehož je státním občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany

b) ze států, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let

(tento doklad lze nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti, pokud cizí stát tento doklad nevydává, nebo jej odmítá vydat)

Dále žadatel předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, a to v případech, kdy se žadatel  v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti zdržoval na území cizího státu po dobu kratší než 6 měsíců.

Doklady nesmí být starší 6 měsíců.

 

DALŠÍ DOKLADY, KTERÉ ŽADATEL K ŽÁDOSTI PŘIPOJÍ:

a) doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí

b) potvrzení, která nejsou starší 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku,  u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky

c) potvrzení o bezdlužnosti ze zdravotní pojišťovny, které nesmí být starší 30 dnů ke dni podání žádosti

d) potvrzení o bezdlužnosti z ČSSZ, které nesmí být starší 30 dnů ke dni podání žádosti

e) potvrzení z Úřadu práce o tom, zda je žadatel příjemcem dávek státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi

f) potvrzení o tom, že je žadatel příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu

g) doklady, které prokazují příjmy manžela žadatele nebo partnera žadatele, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán

h) doklady, že žadatel disponuje příjmy ze zahraničí

i) potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu

j) pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání žadatele, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice v minulosti věnoval

k) potvrzení o studiu, je-li žadatel studentem

l) poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium

 

Upozornění: potvrzení podle odstavce b) a c) je třeba si vyžádat a předložit i za děti, pro které zákonný zástupce žádá o udělení státního občanství ČR

 

Žadatel o udělení státního občanství České republiky musí při podání žádosti splňovat současně tyto zákonné podmínky:

1) Žadatel má na území České republiky trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě:

a) po dobu alespoň 5 let,

b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, Švýcarské konfederace, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, nebo

c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.

 

2) Žadatel musí prokázat, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanoveno v předešlém bodu. Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla   2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.

 

3) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli staršímu 15 let, který

 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin,

 

b) pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, ve státě, jehož je státním občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo ve státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin.

Podmínka podle písmen a) a b) je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva České republiky.

 

4) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže znalost českého jazyka. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka.

 

5) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky.

 

6) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.

 

7) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže výši a zdroje svých příjmů, popřípadě splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu nebo bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny a že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu tuto povinnost neplní jiná osoba. Skutečnosti dle předchozí věty je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 18 let.

 

8) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže, že jeho pobyt na území České republiky v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi. Výrazným zatížením systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání, nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána.


Aktualizováno: 16.09.2021 ; Přečteno 2101 x
Vytisknout