Dne 02.08.2021 nabývá účinnosti zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech. Tím dochází k novelizaci položky 8 sazebníku správních poplatků, podle níž je zpoplatněno přijetí žádosti o udělení státního občanství. To znamená, že poplatku nepodléhá vydání listiny o udělení státního občanství ČR (tj. kladné vyřízení žádosti), nýbrž již samotné podání žádosti, resp. její přijetí správním orgánem.

Výše správního poplatku:

zletilá fyzická osoba - 2 000 Kč

nezletilá fyzická osoba nebo azylant - 500 Kč

Správní poplatek již nelze zaplatit kolkovými známkami. Poté, co obdržíte při podání žádosti variabilní symbol, jej můžete zaplatit na pokladně úřadu (1.patro) buď v hotovosti nebo platební kartou.

Vytisknout