1.  Identifikační číslo
-----

2.  Kód
-----

3.  Pojmenování (název) životní situace

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů dítěte

4.  Základní informace k životní situaci

Podle platné právní úpravy je matkou dítěte vždy primárně žena, která dítě porodila, a to bez ohledu na její biologické rodičovství k dítěti. Otcem dítěte je muž, kterému svědčí jedna z tzv. domněnek otcovství. Tyto domněnky je nutné aplikovat sestupně, tedy první domněnka má přednost před druhou a druhá před třetí.

Druhá domněnka otcovství svědčí muži, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže.

5.  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte, pokud jsou zletilí. V případě, že jsou nezletilí, situaci řeší soud v místě trvalého bydliště.

6.  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rodiče dítěte (kteří nejsou manželé) se dostaví na kteroukoliv matriku a učiní souhlasné prohlášení o otcovství. Žena musí být v době prohlášení svobodná nebo rozvedená a od rozvodu uběhlo více než 300 dní.

Takto lze určit  otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.

7.  Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, nelze řešit v zastoupení.

8.  Na které instituci životní situaci řešit

Odbor občansko-správní, oddělení matrik, 3.patro, k vyřízení využijte vyvolávací terminál.

9.  Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5.- 3.patro. Použijte vyvolávací terminál.

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 18.00 hod

   úterý a čtvrtek 8.00 – 13,00 hod.

Kontaktní osoba:

Jitka Hlinovská, matrikářka

tel.:235011460

e-mail: HlinovskáJ@praha13.cz

10.  Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:

·  občanské průkazy (cestovní doklady)

·  rodné listy

·  matka těhotenský průkaz

·  rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

·  ovdovělá matka úmrtní list manžela

·  matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu

·  cizinci: rodné listy (originály nebo úředně ověřené fotokopie), přeložené do českého jazyka (nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář), příp. opatřené vyšším ověřením.

 

V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

Pokud se jedná o dítě již narozené, předloží rodiče tyto doklady:

·  občanské průkazy (cestovní doklady)

·  rodné listy

·  rodný list dítěte, pokud byl již vystaven

·  rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu

·  ovdovělá matka úmrtní list manžela

·  matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu

·  cizinci: rodný list dítěte, rodné listy rodičů přeložené do českého jazyka (nejde-li o listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář), příp. opatřené vyšším ověřením

V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

11.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor souhlasného prohlášení o určení otcovství stanoví vyhláška č.207/2001 Sb., (vzor č. 24,25 a 26), zápis o určení otcovství vyplní matrikářka za přítomnosti rodičů dítěte.

12.  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sepsání zápisu o určení nepodléhá správnímu poplatku.

13.  Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud jsou předloženy všechny požadované doklady, je věc vyřízena ihned.

14.  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
-----

15.  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
-----

16.  Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17.  Podle kterého právního předpisu se postupuje

·  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

·  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

·  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

·  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18.  Jaké jsou související předpisy

-----

19.  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů je možné podat odvolání a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Magistrátu hl.m. Prahy.

20.  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení zák. povinnosti

Podle ust. § 79a zák. č. 301/2000 Sb., se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21.  Nejčastější dotazy
-----

22.  Další informace

Pokud některý z rodičů neovládá český jazyk, je nezbytné, aby byl při souhlasném prohlášení o určení otcovství přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž učiní prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

Jsou-li rodiče dítěte, či jeden z nich neslyšící, hluchoslepý nebo němý, je nutná při prohlášení o určení otcovství souhlasným prohlášením přítomnost tlumočníka, přítomnost tlumočníka zajišťuje matriční úřad na své náklady.

23.  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) z jiných zdrojů nebo v jiné formě

----------

24.  Související životní situace a návody, jak je řešit

Určení otcovství tzv. trojdohodou

25.  Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení matrik ÚMČ Praha 13

26.  Kontaktní osoba

Jitka Hlinovská, matrikářka,

tel. 235011460

e-mail: HlinovskaJ@praha13.cz

27.  Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2024

28.  Popis byl naposledy aktualizován
29.12.2023

29.  Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30.  Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně svým podpisem stvrdí, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před jiným matričním úřadem, zastupitelským úřadem ČR nebo před soudem.

V případě požadavku tlumočení by mělo jít standardně o soudního tlumočníka, pouze v odůvodněných (výjimečných) případech může jít o tlumočníka vzatého do slibu matrikářem.


Vytisknout