Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Uzavření manželství církevní formou

4. Základní informace k životní situaci

Návod k uzavření církevního manželství je určen pro snoubence, kteří:

a) mají české státní občanství s trvalým bydlištěm v České republice, b) nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině, c) nejsou ovdovělí, d) si nepřejí uzavřít manželství na neobvyklém místě nebo v neobvyklou dobu, e) neuzavírají manželství v zastoupení nebo v ohrožení života, f) jsou zletilí, g) rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící, netrpí duševní poruchou, nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům ani jejich způsobilost k právním úkonům nebyla omezena.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zmocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší 3 měsíců.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavte se na příslušný matriční úřad a podejte písemnou žádost o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Matričním úřadem pro území městských částí Praha 13 a Praha-Řeporyje je oddělení matrik Úřadu městské části Praha 13.

Činnosti úřadu:

a) přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku b) kontroluje úplnost předepsaných dokladů

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko-správní - Oddělení matrik

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K písemné žádosti snoubenci předkládají:

a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost, b) dotazník k uzavření manželství c) rodný list, d) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem), e) výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku vyplní snoubenci při osobní návštěvě na oddělení matrik. Dotazník k uzavření manželství  je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu a ke stažení níže.

Osvědčení, vydané matrikou na předepsaném formuláři, předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství.

Dotazník k uzavření manželství (dokument RTF)
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Do protokolu o uzavření manželství se zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že se svědek prokazuje při uzavření manželství průkazem totožnosti tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze si pouze vytisknout dotazník k uzavření manželství. Vyplněný dotazník musí snoubenci donést na úřad osobně, nelze tuto situaci řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon 94/1963 Sb., o rodině Vyhláška č. 207/2001 Sb. Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo vnitra ČR  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Uzavření manželství občanskou formou
Uzavření manželství s cizincem nebo manželství cizinců
Uzavření manželství v cizině
28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2007

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 18.03.2013 – Admin Administrator ; Přečteno 8395 x
Vytisknout