Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Uzavření manželství občanskou formou

4. Základní informace k životní situaci

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Tento návod je určen pro snoubence, kteří mají státní občanství České republiky a trvalým pobyt v České republice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zmocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží  způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení.  Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva městské části.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavte se na matriční úřad, kde chcete uzavřít manželství, nejméně 2 týdny před zamýšleným termínem svatby.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na matriční úřad, kde si domluvíte termín svatby. Zde dostanete také ostatní potřebné informace, týkající se uzavření manželství.

Činnosti úřadu:

a) přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad b) přijímá doklady k uzavření manželství c) určuje termín uzavření manželství

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko-správní - Oddělení matrik

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství:

1) vyplněný dotazník k uzavření manželství, 2) doklad, kterým je možné prokázat totožnost, 3) rodný list, 4) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem), 5) výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu a ke stažení níže. Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem.

Dotazník k uzavření manželství (dokument RTF)
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za svatební obřad v obřadní síni v termínu schváleném radou městské části není stanoven správní poplatek. Za svatební obřad mimo stanovenou místnost (obřadní síň) a mimo stanovený termín je stanoven správní poplatek 1 000 Kč dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 12.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Do protokolu o uzavření manželství se uvádějí jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že se svědek prokazuje při uzavření manželství průkazem totožnosti, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze si pouze vytisknout dotazník k uzavření manželství. Vyplněný dotazník musí snoubenci donést na úřad osobně, nelze tuto situaci řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon 94/1963 Sb., o rodině Vyhláška č. 207/2001 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo vnitra ČR  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Uzavření manželství církevní formou
Uzavření manželství s cizincem nebo manželství cizinců
Uzavření manželství v cizině
28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2007

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 18.03.2013 – Admin Administrator ; Přečteno 11216 x
Vytisknout