Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem nebo dvou cizinců na území České republiky

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, též dva cizí příslušníci mohou uzavřít manželství na území České republiky, a to formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci (občan České republiky a cizinec nebo dva cizinci). Nerozumí-li cizinec českému jazyku, je nutný k jednání tlumočník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí matriční úřad.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavte se na matriční úřad, kde chcete uzavřít manželství, nejméně 30 dní před zamýšleným termínem svatby.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na matriční úřad, kde si domluvíte termín svatby. Zde dostanete také ostatní potřebné informace, týkající se uzavření manželství.

Činnosti úřadu:

a) přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad b) přijímá doklady k uzavření manželství c) určuje termín uzavření manželství

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci předloží vyplněný Dotazník k uzavření manželství.

Snoubenec, který má české státní občanství, předloží:

1) rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii) 2) občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky (je-li předložen matričnímu úřadu cestovní doklad, pak snoubenec dále předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu), 3) v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině, předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady (pokud jsou cizím státem vydávány) vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt, 4) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Snoubenec, který je cizincem předloží:

1) doklad, kterým je možno prokázat totožnost, 2) rodný list, 3) doklad o státním občanství, 4) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců, 5) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno. Jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení se nepředkládá, 6) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, 7) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu a ke stažení níže. První část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem, druhou část vyplňuje matrikář.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě předložených veřejných listin.

Dotazník k uzavření manželství (dokument RTF)
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu, a to v následující výši:

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky … 2000 Kč Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území České republiky … 3000 Kč Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem … 500 Kč
13. Jako jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, případně je-li neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost soudního tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon o znalcích a tlumočnících). Znění slibu předkládá matrikářka.

Je třeba, aby tuto skutečnost snoubenci sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství. Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce. Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Do protokolu o uzavření manželství se uvádějí jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že se svědek prokazuje při uzavření manželství průkazem totožnosti tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území České republiky povolen pobyt či nikoliv. Potvrzení předkládají i státní občané Slovenské republiky, i snoubenci, kteří jsou státními občany států Evropské unie.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze si pouze vytisknout dotazník k uzavření manželství. Vyplněný dotazník musí snoubenci donést na úřad osobně, nelze tuto situaci řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2007

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 18.03.2013 – Admin Administrator ; Přečteno 2978 x
Vytisknout