Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Uzavření manželství státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství v cizině

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před zastupitelským úřadem České republiky v cizině. Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je osoba příslušníkem.

Pokud bude manželství uzavíráno před zastupitelským úřadem České republiky v cizině, je třeba předložit kromě stanovených dokladů k uzavření manželství i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Bude-li uzavíráno manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu, je třeba si předem zjistit, které doklady je nutné k uzavření manželství předložit, případně jaká vyšší ověření bude orgán cizího státu, před kterým bude manželství uzavřeno, na požadovaných dokladech vyžadovat. Je nutné zjistit jakým způsobem je nutné předkládané doklady přeložit do úředního jazyka země, kde bude manželství uzavřeno.

Orgány cizích států požadují nejčastěji k uzavření manželství na snoubencích - cizincích matriční doklady a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenec, státní občan České republiky, nebo osoba bez státního občanství, které byl povolen trvalý pobyt na území České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je prokázání právní způsobilosti k uzavření manželství, a to Vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavíte se na úřad a podáte žádost o vydání dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Má-li žadatel trvalý pobyt nebo poslední trvalý pobyt na území městské části Praha 13 nebo městské části Praha-Řeporyje, obrátí se na Úřad městské části Praha 13.

Pokud žadatel trvalý pobyt v České republice nikdy neměl, obrátí se na Úřad městské části Praha 1.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko-správní - Oddělení matrik

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na příslušném matričním úřadě předložte písemnou žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství spolu se stanovenými doklady k jeho vydání:

a) občanský průkaz nebo cestovní doklad ČR, jde-li o občana ČR, anebo povolení k pobytu pro cizince vydané Policií ČR v případě, že jde o osobu bez státního občanství, b) výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místu trvalého pobytu, nepředkládá-li žadatel občanský průkaz, nebo úřední dokad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se trvale v cizině, c) rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii), d) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Na vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatele se uvádějí i údaje muže či ženy, se kterým má být manželství uzavřeno. Proto je třeba sdělit matričnímu úřadu jeho jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Informaci, jak postupovat při zajištění vyššího ověření dokladu, poskytou pracovníci matriky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství není stanoven předepsaný formulář.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština). Každý občan by si měl ověřit u příslušných úřadů v cizině, před kterými bude uzavřeno manželství, zda u tohoto dokladu bude vyžadován úřední překlad do příslušného jazyka či nikoli.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500 Kč a hradí se v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou v souladu se správním řádem, záležitost bude vyřízena bezodkladně nebo do 30, příp. 60 dnů od podání písemné žádosti o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout do 30 dnů, příp. 60 dnů, je povinen o tom žadatele s uvedením důvodu uvědomit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství v cizině bude osoba, která má státní občanství České republiky, potřebovat oddací list vystavený matričním úřadem v České republice, na jehož základě si žádá o vystavení osobních dokladů, tj. občanského průkazu, cestovního pasu, apod. Český oddací list vydá ze zápisu v matriční knize tzv. zvláštní matrika vedená Úřadem městské části Brno-střed, kde se zapisují uzavření manželství státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině.

O zápis do matriční knihy zvláštní matriky je třeba požádat u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoli matričního úřadu v ČR.

K žádosti se připojí:

  • cizozemský oddací list opatřený předepsanými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka
  • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, osvědčení o státním občanství ČR)
  • další doklady potřebné k ověření správnosti zapisovaných údajů do matriční knihy, např. rodný list
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním Vyhláška č. 207/2001 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo vnitra ČR  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Uzavření manželství občanskou formou
Uzavření manželství církevní formou
Uzavření manželství s cizincem nebo manželství cizinců
28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2007

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 03.01.2007 – Admin Administrator ; Přečteno 8360 x
Vytisknout