Zahájení : Ing. Vít Bobysud

Účastníci projednávání: Ing. Jiří Neckář, Ing. Jitka Šrámková

Představení projektu MČ Prahy 13 – revitalizace prostranství Seydlerovi ulice u Polikliniky Lípa, revitalizace prostranství u ulice Jeremiášova – K Sopce, úprava prostranství u hasičského cvičiště Třebonice.

MČ Praha 13 podala žádost na Státní Fond ŽP v rámci projektu „Zeleň do měst“  na získaní finančních prostředků na revitalizaci tří předem vybraných lokalit.

Revitalizace těchto lokalit bude realizována pouze v případě kladného vyřízení žádosti.


Paní Ing. Jitka Šrámková detailně představila plány na revitalizace:

1 – SEYDLEROVA ULICE – PROSTRANSTVÍ U POLIKLINIKY LÍPA

- navrhnutá revitalizace se týká jižní strany prostranství, kde nevyhovující stávající zeleň bude odstraněna a nahrazena novou výsadbou, která bude typově vhodnější a snadnější pro údržbu. Konkrétně se bude jednat o keře, křoviny a zbývající části budou osety travním semenem.


2 – MALÁ OHRADA – K SOPCE

-    cílem revitalizace je tuto oblast přestavět na park oddechu a odpočinku. Bude zde vytvořeno dětské hřiště, altán,  mobiliář a místa k rekreaci. Budou zde vysázeny nové stromy a dojde k celkové úpravě prostranství včetně výsevu travního semene a nových rostlinných porostů.


3 -  TŘEBONICE – PROSRANSTVÍ U HASIČSKÉHO HŘIŠTĚ

-    v této oblasti budou odstraněny nevhodné náletové dřeviny. Budou vykáceny poškozené stromy a zároveň dojde k osazení novými dřevinami. Stávající stromy budou doplněny jehličnany a listnatými stromy včetně vhodných keřů.


Připomínky k revitalizaci z řad hostů účastněných na zasedání :

Žádost občanů v oblasti malé Ohrady – K Sopce o výsadbu stromů, které by plnily funkci odhlučnění z hlavní ulice Jeremiášovi směrem k obytné zástavbě.

Zároveň vznesli dotaz týkající se majetkových poměrů na pozemcích, které nikdo nezpravuje a zda nejsou v majetku MČ Prahy 13, která by zajistila pravidelnou údržbu. Konkrétní informace byli předány paní Ing. Šrámkové.

V oblasti Třebonic mají  dobrovolní hasiči zájem o schůzku přímo na místě, kde jsou plánované změny, aby došlo ke konkrétní ukázce, čeho se revitalizace bude týkat. Rádi by konzultovali účelnost změn přímo v místě.


Závěr:

Projekt byl představen, připomínky zaznamenány. Celkově občané se změnami souhlasí a vítají je.  Celková výstavba revitalizace je plně závislá na získaní finančních prostředků.

Zápis vypracovala: Hana Zelenková


Snímek 006.jpg

Snímek 012.jpg

Snímek 022.jpg

Snímek 029.jpg

Snímek 039.jpg

Snímek 057.jpg

Snímek 062.jpg

Snímek 067.jpg

 

Vytisknout