Městská část Praha 13 udržuje přibližně 140 ha ploch veřejné zeleně ve složení travní porosty, keře, stromy, květinové záhony, místní a pěší komunikace, schodiště, terasy, zídky, dětská a sportovní hřiště. Veřejná zeleň na území Prahy 13 je rozdělena na lokality ve správě Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13, oddělení správy životního prostředí (OSŽP). Jedná se o  plochy zeleně ve Stodůlkách, na Lužinách, na Velké a Malé Ohradě, v Nových Butovicích, Hájích, Vidoulích, v Třebonicích, Pod Zličínem a Chabech. Toto oddělení spravuje také parky Panská zahrada, Centrální park a Údolí Motolského potoka. O jednotlivé lokality se na základě smluvních vztahů s městskou částí starají zahradnické firmy. Během celého roku jsou zadávány pravidelné či sezónní práce jako je zimní služba na síti pěších a místních komunikací ve veřejné zeleni včetně jarního zametení posypu, 3x týdně úklidy odpadků, vyvážení odpadkových košů a košů na psí exkrementy vč. doplňování sáčků. Dále jsou prováděny řezy keřů a stromů, odstraňují se suché, nemocné či nevhodně vysazené stromy, 6x ročně jsou sečeny trávníky. Vedle těchto prací jsou zakládány a udržovány záhony trvalek, letniček, vysazují se nové stromy a keře. Na podzim je kompletně uklízeno listí z ploch veřejné zeleně i z vybraných komunikací. Na hřištích i v parcích se pravidelně natírají a opravují lavičky. Na plochách ve správě odboru životního prostředí se dle potřeby uklízejí černé skládky a provádějí celoplošné deratizace myšovitých hlodavců. V jarních měsících je prováděn hloubkový celoplošný úklid odpadků a černých skládek z celého území městské části.

Na dětských hřištích  je jednou týdně vizuálně kontrolován stav a čistota, jsou uklízeny odpadky a jsou uhrabávány bezpečnostní zóny pod herními prvky. 1x ročně je vyměňován písek v pískovištích. Opravy mobiliáře se provádějí podle potřeby průběžně. Jedenkrát ročně je provedena hlavní revize herních prvků nezávislou odbornou firmou. Provoz na dětských hřištích upravuje návštěvní řád. V případě, že dětská hřiště dosluhují, je zadávána projektová dokumentace, na jejímž podkladě jsou pak řešeny rekonstrukce z finančních prostředků městské části, MHMP i z Evropských fondů. Evropské projektyMapy ploch jsou k nahlédnutí v odboru životního prostředíZimní služba na pěších i místních komunikacích:

Zimní služba na pěších i místních komunikacích je prováděna v termínu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V případě nutnosti je zajištěno odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích i mimo toto období. Práce jsou koordinovány s odborem dopravy a TSK. Časové lhůty pro zajištění sjízdnosti komunikací jsou stanoveny v souladu s ustanoveními vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lhůty pro zajištění schůdnosti pak v souladu s vyhláškou hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb., o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Zimní služba je zajišťována na místních komunikacích, pěších komunikacích a parkovištích ve správě Městské části Praha 13, tj. v k. ú. Stodůlky, Třebonice a Jinonice (viz. podrobné mapové podklady). Sjízdnost místních komunikací je zajištěna do 12 hodin po ukončení sněžení, schůdnost pěších komunikací se obecně zajišťuje přednostně u škol a školek a jinak v době od 7.00 do 17.00 hodin. V oblasti sídliště, v lokalitách Stodůlky, Nové Butovice, Lužiny a Velká Ohrada je přednostně zajištěna schůdnost chodníků a schodišť u škol a zdravotních zařízení. Vnitrobloky sídliště, Centrální park a Panská zahrada jsou uklízeny až po ukončení přednostních úklidů postupně v době od 7.00 do 17.00 hodin.

Plochy komunikací v přímém styku se souvislou vzrostlou zelení (parky, aleje, stromořadí a keřové skupiny) nesmí být ošetřovány posypovou solí, ale pouze inertním posypem (kamenná drť, frakce 5 – 8 mm). Posyp se zahajuje, pokud vrstva sněhu dosahuje max. 3 mm. Komunikace i parkoviště se ošetřují přednostně inertním posypem. Chemický posyp je dovoleno používat pouze v extrémně svažitém terénu a na schodištích.

Odstranění zbytků zimního posypu a drobného odpadu je prováděno po ukončení zimní služby v termínu od 31. března do 31. května. Do 30. listopadu je prováděno odstranění spadaného listí ze svěřených ploch.

Zimní údržba komunikaciMapy pěších komunikací a komunikací ve správě městské části se zimní službou jsou k nahlédnutí

v odboru životního prostředí 
 

Seznam ulic v MČ Praha 13 se zimní službou a podzimním úklidem listí

 


Zábory a vjezdy na pěších komunikacích a plochách zeleně
.

Upozorňujeme, že v některých případech probíhá dopravní obsluha, rekonstrukce fasád domů, natáčení pořadů, stěhování provozoven či bytů, zavážení zboží do prodejen apod. na plochách ve správě OŽP.
Pak je nutné vyřídit si zábor či povolení k vjezdu na pěší komunikace, zpevněné plochy nebo plochy zeleně. Je nutné podat žádost na OŽP či podatelnu úřadu o Povolení k vjezdu či záboru, a to 30 dní před zahájením vlastní akce.
Příslušný formulář k žádosti je k nalezení na webových stránkách ve formulářích odboru životního prostředí.
Po ukončení akce musí být předmětné plochy uvedeny do původního stavu. To znamená,  že nebudou poškozené trávníky či rostlinný porost, ani poškozené chodníky a plochy budou bez odpadů.Ochrana veřejné zeleně ve správě odboru životního prostředí při stavebních činnostech

(informace pro investory a stavebníky)

Na pozemcích ve správě odboru životního prostředí (OŽP) probíhá častá stavební činnost. Většinou se jedná o revitalizace panelových domů. Na plochách zeleně je skladován materiál často nad rámec záborů, dochází k poškozování dřevin i trávníků těžkou technikou. Po ukončení stavby často nejsou plochy uvedeny do stavu vhodného k převzetí zpět do péče OŽP.

Proto požadujeme na pozemcích veřejné zeleně dodržovat níže uvedená pravidla:

Pokud bude zábor či vjezd probíhat na pěších komunikacích, zpevněných plochách nebo plochách zeleně ve správě odd. správy životního prostředí požadujeme při přípravě projektové dokumentace přiložit k dokumentaci pro územní nebo stavební řízení povinné přílohy  č. 5 - dokladová část, E 6., dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. Jedná se o vyplněný a oběma stranami potvrzený dokument  „Povolení k vjezdu / záboru ke stavebnímu řízení“ s vyznačeným vjezdem na stavbu a předpokládaným záborem na mapce.

Dále je nutné 30 dní před vlastním zahájením stavby upřesnit registrační značky příslušných vozidel na dokumentu „Žádost o povolení k vjezdu / zábor pěší komunikace  / zeleně na pozemcích ve správě OŽP“ (neslouží ke stavebnímu řízení).

Formuláře k žádostem jsou k nalezení na webových stránkách ve formulářích odboru životního prostředí.

Do žádosti o kolaudační souhlas žádáme doložení, že předmětné plochy byly uvedeny do stavu vhodného k převzetí zpět do údržby OŽP.

Při vlastní stavební činnosti je nutné dodržovat Státní normu ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů při stavebních činnostech, informace jsou dostupné na http://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/EOPORY/Zaklady_arboristiky/Stavebni%20cinnost.pdf a postupovat v souladu se  Zákonem č. 114/1992 Sb. v platném zněnío ochraně přírody a krajiny. Zejménav souladu s § 8 odst. 1, kácení dřevin rostoucích mimo les. 
Je třeba udržovat čistotu a pořádek na stavbě, nepřekračovat vymezené plochy záborem a nevjíždět na pěší komunikace technikou těžší než 3,5t.

Po ukončení stavby a před předáním plochy zeleně zpět do péče o zeleň ve správě OŽP bude pozemek vyčištěn od komunálního odpadu a budou odstraněny všechny stavební zbytky včetně kamenů a pojiv.
Pokud se na pozemku nacházel mobiliář nebo cesta, je nutné zachovat nebo obnovit tyto objekty.
Na pozemku bude obnoven trávník.

Při obnově trávníků je nejprve nutné důkladné rozrušení utuženého podloží. Následuje doplnění kvalitního pěstebního substrátu pro založení trávníku bez semen plevelů ve vrstvě min. 10cm.
Zakládání trávníků upravuje ČSN 83 9031. Ve vhodném období je založen trávník výsevem kvalitního travního osiva na bezplevelném pozemku.
Pro založení trávníku osetím je nejvhodnější dobou výsevu jarní a podzimní termín. Pokud je stavba ukončena v jiném ročním období je možné po dohodě s investorem (SBD, SVJ) vlastní výsev odložit na nejbližší vhodný termín.

Výsadby dřevin je nutné provádět pouze po dohodě o vhodných druzích a se souhlasem vlastníka, resp. správce pozemku, na němž je veřejná zeleň.

Aktualizováno: 16.01.2020 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 18881 x
Vytisknout