Účastníci projednávání: dle prezenční listiny

Zahájení: JUDr. Kateřina Černá, Ing. Vít Bobysud

Představení projektu MČ Prahy 13 – revitalizace vnitrobloku Petržílkova.

Ing. Dana Céová (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13) seznámila přítomné se základními informacemi o projektu:

 • Projekt zahrnuje rekonstrukci nevyhovujícího stavu vnitrobloku mezi ulicemi Petržílkova a Nušlova Nové Butovice, kde OŽP provádí komplexní péči o zeleň Původní stavební konstrukce i přírodní prvky ve vnitrobloku jsou z roku 1993 a dnes dosluhují
 • Byla vytvořena pracovní skupina složená z pracovníků OŽP, zahradního architekta, zahradníka a občana z tohoto vnitrobloku, která společně vytvořila koncept stavebních a sadových úprav ve vnitrobloku. Koncept zpracoval Ing. Černý do stupně PD ke stavebnímu řízení.
 • Nový projekt revitalizace vnitrobloku obsahuje nové prostorové, kompoziční a provozní řešení, ale vychází z původních principů tvůrců sídlištní zeleně
 • Plánované stavební a sadové úpravy jsou rozděleny asi na 10 částí, z nichž nejvýznamnější je tvorba pobytového prostranství v okolí jírovcových alejí, rekonstrukce dvou sportovních hřišť, vytvoření nového fitnes parku navazujícího na stávající dětské hřiště a na místě zrušeného přebytečného sportoviště, dále rekonstrukce promenády s doplněním o květinové záhony a vzrostlé stromy platany.
 • Projektová dokumentace je připravena k budoucí realizaci. Bude se jednat o rozsáhlou investiční akci ve výši cca 18 miliónů Kč. Bude podána žádost do fondů EU a záleží na udělení grantu nebo bude projekt postupně realizován po částech a financován z prostředků z prostředků městské části

Ing. Martin Černý, zahradní architekt a autor projektové dokumentace podrobně seznámil účastníky s plánem změn. Na prvním panelu vysvětlil rozdělení projektu na jednotlivé segmenty:

 • Před ZŠ Mezi školami bude zrušena zpevněná plocha a vznikne prostor s trávníkem a stromy, nepoužívané schodiště bude zrušeno.
 • Fasáda trafostanice bude opravena a pomalována pod odborným vedením dětmi ze školy
 • V okolí jírovcové aleje budou zrušeny některé zpevněné pěší komunikace, také jedno sportovní hřiště a vše bude nahrazeno trávníky, mlaty a mobiliářem tak, aby vznikl nový park. Zastaralé pískoviště bude přeměněno na odpočinkovou plochu s lavičkami. Druhé sportovní hřiště bude ponecháno a opatřeno polyuretanovým povrchem, tím se dosáhne snížení hluku při pohybu na ploše. Zruší se zde nevyužívané venkovní klepadlo na koberce a sušák na prádlo.
 • V současné době je ve vnitrobloku další dvojité sportovní hřiště, které neodpovídá požadavkům dnešní doby a funkční dětské hřiště. Jedna část sportoviště bude odstraněna a nahrazena fitness parkem se stroji pro dospělé, které budou umístěny mezi stromy. Tím vznikne vnitřní otevřený a průchozí prostor. Rozšíří se oplocení celého obvodu kvůli nežádoucímu vstupu psů. Fitnes park propojí stávající dětské hřiště a sportoviště, čímž bude dosaženo estetické i funkční scelení prostoru. 
 • Posledním prostorem je nová promenáda u platanů. Budou vybourány přebytečné zídky a nevyhovující betonové konstrukce. Místo dřevěných konstrukcí - pyramid budou vysazeny vzrostlé stromy platany. Vznikne zde lákavější prostor k odpočinku zdejších obyvatel. Porost stromů a keřů po jedné straně cesty bude zachován a na druhé straně vznikne nové pravidelné stromořadí ze sakur. Nevzhledné jehličnany nahradí trvalkové záhony se štěrkovým mulčem. Výhodou trvalkové výsadby je její celoroční atraktivita, snadná a levná údržba (1x ročně v jarních měsících zásah křovinořezem). Na této ploše je v plánu zahrnuto také obnovení pítka. Bude doplněn mobiliář.
 • Na druhém panelu byli účastníci podrobněji seznámeni s rozdíly mezi současným stavem vnitrobloku a stavem po realizované revitalizaci. Ing. Černý představil vizualizace některých prostor (sportovní hřiště s pryžovým povrchem, trvalkové záhony, fitnes park, prostor u jírovcových lejí, zóna mezi platany atd.)

Připomínky a dotazy hostů.

 • Bylo poukázáno na neukázněné majitele psů
 • vyslovena obava z nedodržování provozního řádu hřiště
 • sdělena stížnost na rušení klidu rusky mluvícími spoluobčany
 • Ing. Céová informovala o spolupráci s městskou policí
 • byly konstatovány výhody nově vysázené zeleně, tím zaniknou nebezpečná temná zákoutí
 • bylo podpořeno zrušení nevyužívaného hřiště

Po posledním stručném, ale výstižném vyjádření jednoho z hostů „ Už aby to bylo“, Ing. Bobysud poděkoval všem přítomným za účast na jednání. Před závěrečným rozloučením pozval účastníky na připravované volnočasové aktivity a výstavu MERKUR, která se bude konat v prostorách radnice v průběhu měsíce srpna a září 2014.

Zapsala: Jana Mazánková


Snímek 001.jpg

Snímek 004.jpg

Snímek 009.jpg

Snímek 013.jpg

Snímek 023.jpg

Snímek 031.jpg

Snímek 037.jpg

Vytisknout