1. Identifikační číslo
  -----
 2. Kód
  -----
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Manželství - vydání „Osvědčení k církevnímu sňatku“
 4. Základní informace k životní situaci
  Uzavření manželství formou církevního sňatku před příslušným orgánem církve.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenci.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Snoubenci předloží při osobní návštěvě na oddělení matrik vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a písemnou žádost o vydání „Osvědčení k uzavření církevního sňatku“ a doloží originály všech potřebných dokladů. Dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání Osvědčení k uzavření církevního sňatku lze vyplnit přímo na oddělení matrik.

7.  Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13.

 1. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
 2. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5. Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 18.00 hod.; úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00 hod.
 3. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Spolu s vyplněnou a oběma snoubenci podepsanou žádostí o vydání osvědčení k církevnímu sňatku a dotazníkem k uzavření manželství snoubenci předloží:
  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího  manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud  je snoubenec ovdovělý)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o  snoubence, který žil v partnerství)
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
  • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)
 4. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „ Dotazník k uzavření manželství“  získáte na oddělení matrik  ÚMČ Praha 13, nebo na internetových stránkách ÚMČ Praha 13.
  Dotazník k uzavření manželství naleznete zde
  Formulář „Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku“ získáte na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, nebo na internetových stránkách ÚMČ Praha 13.
  Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku naleznete zde 
 5. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatky nejsou stanoveny.
 6. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.
 7. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -----
 8. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -----
 9. Elektronická služba, kterou lze využít
  -----
 10. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 11. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 12. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -----
 13. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  -----
 14. Nejčastější dotazy
  -----
 15. Další informace
  „Osvědčení k církevnímu sňatku“ má platnost 6 měsíců od data vydání a je podmínkou uzavření platného manželství před orgánem církve.
 16. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  www.portal.gov.cz
 17. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Manželství - uzavření manželství
  Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 18. Za správnost popisu odpovídá útvar
  oddělení matrik ÚMČ Praha 13
 19. Kontaktní osoba
  Jana Veverková, matrikářka, tel. 235 011 312
  Martina Koloušková, vedoucí oddělení matrik, tel. 235 011 316
 20. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2014
 21. Popis byl naposledy aktualizován
  -----
 22. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 23. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -----
Vytisknout