01. Identifikační kód

 

02. Kód

 

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy občanských průkazů:

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - vydávají se občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let (o jeho vydání po dovšení věku 15 let je povinnen požádat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let) s dobou platnosti na 10 let, občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaje o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Od 2. 8. 2021 budou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji. 

Dočasné občanské průkazy bez strojově čitelných údajů - tyto průkazy se vydávají:

 • s dobou platnosti na 5 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu žádá:

 • Občan starší 15 let; (o jeho vydání je povinnen požádat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let) předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
 • Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce; místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.

Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává.

Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

 • Za občana jehož svéprávnost je omezena tak,že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

Upozornění:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu, pokud od jejichž pořízení z evidence občanského průkazu nebo cestovního dokladu neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (viz bod 5).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost:

 • Úřad městské části Praha 13, který je úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu pro občany městské části Praha 13 a městské části Praha-Řeporyje.
 • U kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22
 • U MV ČR
   

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu, 
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky, 
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Převzetí občanského průkazu

Občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme za poplatek 100 Kč, pokud tak neučiní, převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let.

Za občana jehož správnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, přebírá a převzetí OP svým podpisem potvrzuje opatrovník.

Za občana staršího 15 let, může OP převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Převzetí občanského průkazu jinou osobou, která podala žádost o jeho vydání, je vyloučeno.

Při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Je-li držitelem OP občan mladší 15 let, občan jehož svéprávnost byla omezena tak,že není způsobilý požádat o vydání OP, nebo občan, kterému brání těžko překonatelná překážka, nezadává si při převzetí OP BOK.

Občanský průkaz ve zkrácené lhůtě (5 pracovních dnů) může na MV ČR.

Občanský průkaz ve zkrácené lhůtě (24 hodin) musí na MV ČR.

Při převzetí OP nebo kdykoli poté u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností je možné zaktivovat čip.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů, 
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti, 

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, 
 • dvě fotografie, 
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti:

Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.

Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.

Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje.

Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz
 • doklad o rodinném stavu - oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, 
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz opatrovníka či jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem, a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontatním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji - vyhotovení do 30 dnů - ZDARMA
 • Osobám mladším 15 let - 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji - vyhotovení do 5 prac. dnů - 500 Kč
 • Osobám mladším 15 let - 300 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji - vyhotovení do 24 hodin - 1 000 Kč
 • Osobám mladším 15 let - 500 Kč

  Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a biometrickými údaji - vyhotovení do 24 hodin - lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra - Na Pankráci 72, Praha 4.
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 2 a 5 měsíců - 200 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200 Kč (platí pouze pro průkazy vyhotovené v zákonné lhůtě 30 dnů)
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč
 • Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč
 • Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií.

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.

Občan se dopustí přestupku tím, že:

 • poruší povinnost mít občanský průkaz, 
 • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, 
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů: 
  • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu), 
  • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, 
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo, 
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné, 
  • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, 
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého, 
  • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo, 
  • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 
 • ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
 • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, 
 • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti, 
 • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, 
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, 
 • požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek, 
 • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana, 
 • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, 
 • neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu, 
 • prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil, 
 • neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo 
 • neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu,
 • pokud občan nemá v OP zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového OP při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku podle písm. c) body 2 až 7

21. Nejčastější dotazy

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

22. Další informace

Můžete se obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra České republiky

- Osobní doklady
- Ochrana osobních údajů

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel 

26. Kontaktní osoba

Mgr. Darina Altmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 7. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

30 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

Ministerstvo vnitra České republiky a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů subjektům, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

Poskytování údajů občanům

Ministerstvo vnitra České republiky nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek.

Žádost lze podat dvěma způsoby:

1.písemně

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení, 
 • rodné číslo, 
 • číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, 
 • adresu místa trvalého pobytu, 
 • rozsah požadovaných údajů.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.

Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Za občana mladšího 15 let, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

2.v elektronické podobě

Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra České republiky.

Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifik. služeb.

Další poznámky a upřesnění

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program). Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu (zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním).

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika).

Výpis se nepředkládá:

 • stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána (jedná se o Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku státního občanství a matrik, podle níž si smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993), 

jde-li o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.


Další informace 

 

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?

 

Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědeckou hodnost.

 

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

 

S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu? 

1.  U obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze:

 • ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu, odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého,
 • odevzdat občanský průkaz do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu),
 • odevzdat občanský průkaz, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu)

2.  Policii České republiky lze ohlásit odcizení nebo nález občanského průkazu

3.  Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu, anebo jeho nález.

Zveřejněno: 27.03.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 83905 x
Vytisknout