Úřad městské části Praha 13
Odbor-kancelář starosty
Oddělení tisku a informací

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
v roce 2004

Ve smyslu §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Úřad městské části Praha 13 výroční zprávu za rok 2004 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Oddělení tisku a informací odboru kancelář starosty obdrželo v roce 2004 celkem 9 písemných žádostí o poskytnutí informací, které byly předány k vyřízení příslušným odborům úřadu městské části.

Všechny podané žádosti byly vyřízeny. V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace. Byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (odvolacím orgánem byl v jednom případě Magistrát hl.m. Prahy, ve druhém Rada MČ Praha 13).

Žádné řízení pro nedodržování ustanovení tohoto zákona nebylo vedeno.

Oddělení tisku a informací vyřídilo denně v průměru 35 telefonických dotazů občanů týkajících se činnosti úřadu městské části. Dalších několik set dotazů bylo vyřízeno e-mailem. Na stovky telefonických dotazů a e-mailů odpovídaly samostatně také jednotlivé odbory úřadu.

Zveřejňování informací

zajišťuje úřad prostřednictvím oddělení tisku a informací, vyvěšováním ve vitrínách před radnicí, vlastními médii a poskytováním informací médiím.

Pracovnice oddělení tisku a informací v recepci ve vestibulu radnice odpovídají na otázky občanů a rozdávají informační materiály. Občané mají možnost v informacích nahlédnout do řady dokumentů (například Zásad pronájmu nebytových prostor a postupu při pronájmu bytů, Rozpočtu Městské části Praha 13), dále do Sbírky zákonů ČR a Věstníku vlády ČR apod. K dispozici jsou informace ze samosprávné oblasti, tj. kontakt na členy zastupitelstva, termíny a program zasedání volených orgánů a veškerá usnesení přijatá radou a zastupitelstvem MČ Praha 13.

Vlastními médii jsou:

a) internetové stránky městské části na adrese www.praha13.cz, obsahující podrobné informace o městské části, organizaci a činnosti úřadu a usnesení rady a zastupitelstva.

b) informační zpravodaj Prahy 13 STOP, který je zdarma distribuován do téměř 24 000 schránek občanům Prahy 13, obsahuje nejdůležitější usnesení rady a zastupitelstva městské části a informuje veřejnost o aktuálním dění v městské části.

c) televizní Aktuality Prahy 13, jejichž výroba a vysílání jsou zajištěny smluvně, jsou vysílány 4x denně na kanálu UPC Express (premiéra je jednou týdně, vždy ve čtvrtek) a poskytují aktuální informace o činnosti úřadu a zajímavosti z veřejného, kulturního a sportovního života Prahy 13.

Poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům zajišťuje tiskový mluvčí úřadu formou aktivního zasílání tiskových zpráv elektronickou poštou a permanentní komunikací s novináři.

 

V Praze dne 28. února 2005

PhDr. Samuel Truschka
vedoucí oddělení tisku a informací

 

Originál dokumentu ve formátu MS Word 

 

Zveřejněno: 06.05.2005 – Admin Administrator ; Přečteno 5906 x
Vytisknout