Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpgID č. 19156122

Projekt je spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je snížení prašnosti v posuzované lokalitě města, a zkvalitnění životního prostředí dotčených obyvatel.

Projekt „Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová, Praha 13“ řeší problém zvýšené úrovně znečištění tuhými látkami v obydlené zástavbě na území městské části Praha - Stodůlky. Řešením tohoto problému je regenerace stávajícího izolačního pásu, doplnění keřového patra a výsadba nového stromového patra podél komunikace. Díky tomuto opatření dojde ke snížení možnosti rozptylu znečišťujících látek a částečně k jejich záchytu ve vytvořené bariéře listové plochy. Toto řešení bude mít za následek zlepšení kvality ovzduší řešené lokality.

Pozemky, na nichž bude stavba realizována, se nacházejí MČ Praha 13, na východním okraji sídliště Lužiny. Jedná se o zemní val podél Jeremiášovy ulice v lokalitě Mohylová – Píšková v délce zhruba 310 m. Na svahu je izolační zeleň ve špatném stavu, která již neplní požadovanou funkci - snižování imisní zátěže omezením prašnosti.

Regenerací pásu a výsadbou nových dřevin dojde k obnově pásu izolační zeleně a ke zlepšení jeho funkcí, v důsledku čehož se zlepší kvalita životního prostředí obyvatel přilehlé části sídliště.

V rámci stavby bude proveden pěstební zásah v izolačním pásu. Při něm budou odstraněny především uhynulé a odumírající dřeviny. Dále budou odstraňovány dřeviny, které nejsou pro požadované funkce vhodné. Pásem izolační zeleně procházejí inženýrské sítě. Dřeviny rostoucí v jejich ochranném pásmu budou odstraněny. V ponechávané části porostu budou provedeny probírky směřující k odstranění poškozených a odumřelých výhonů a prosvětlení porostu. Po prosvětlení dojde k zvětšení plochy asimilačního aparátu. Tím se i významně zvýší plocha aktivního povrchu zachycujícího prachové částice.

Podél chodníku při Jeremiášově ulici a v mezerách ve stávajícím porostu budou dosazeny stromy a keře. Podél chodníku bude založeno stromořadí doplněné keři, na které naváže pás keřů. Keře budou vysazovány i v mezerách v pásu a na místech, kde byly odstraněny uhynulé a nevhodné keře.

V ochranných pásmech inženýrských sítí bude založen travinný porost.


Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Ulice: Sluneční náměstí 13/2580

Město: Praha 13

PSČ: 15800


Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Gilíková , GilikovaJ@praha13.cz, tel.: 235011471


Odkazy:

OPŽP: http://www.opzp.cz/

SFŽP: http://www.sfzp.cz/

 

Vytisknout