Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

Adresa školy:

Klausova 2450/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5


673 65 744

Identifikátor školy:

 600 038 521

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 513 690, 235 513 694

Fax:

 235 513 690, 235 513 694

E-mail:

 skola@klausovazs.cz

URL:

 www.klausovazs.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

ř. Mgr. Petr Neuvirt

Zástupci ředitele:

Mgr. Helena Hejnová, Mgr. Renata Vondráková

Maximální povolená kapacita:

650 žáků

Zaměření školy:

vlastní vzdělávací program R.O.Z.U.M. (Rozvoj osobnosti, zdraví učení a morálky), volitelný předmět Sportovní příprava nebo Člověk, matematika a příroda (prohlubující vědomosti v přírodních vědách a algoritmizaci, grafiku a robotiku) pro všechny ročníky druhého stupně. Škola na druhém stupni klade důraz na přírodní vědy.

Výuka jazyků:

od I. třídy anglický jazyk, od VI. tř. německý jazyk, španělský jazyk

Specializované třídy:

ne, individuální integrace cizinců a žáků s SPU

Volitelné předměty:

Přírodovědný seminář; Sportovní příprava; Seminář z matematiky; Seminář z českého jazyka; Robotika; Polytechnická výchova; Matematickofyzikální seminář; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů; Konverzace v angličtině a němčině

Nepovinné předměty:
0
Vybavenost školy:

odborné učebny: 2x - počítačová, kinosál, čtenářské dílny, jazyková učebna, polytechnické dílny, 2 tělocvičny, osvětlené multifunkční hřiště + fotbalové hřiště s trávou třetí generace, taneční sál, posilovna, místnosti na stolní tenis

Součásti školy:

6 oddělení školní družiny (6.30-17.30), školní jídelna (výběr ze 2 jídel), blízká spolupráce s jazykovou školou

Kroužky:

různé sportovní kroužky, výtvarné kroužky, taneční kroužky, kroužky hry na různé hudební nástroje, věda nás baví, dramatický kroužek, kroužek robotiky, logických her a mnoho dalších (vždy 2. středu v září den kroužků, kde si mohou žáci vybrat z nepřeberného množství)

Další školní aktivity:

Klub mladých čtenářů, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty, jazykové výjezdy do zahraničí, příprava 9. tříd na přijímací zkoušky, olympiády a soutěže, jazykové soustředění v době prázdnin, protidrogové prevence, vystoupení pro rodiče, dětský karneval, dobročinnost, myslíme na žáka, snažíme se skloubit jeho možnosti s našimi nároky, zakládáme si na výborném školním klima, na otevřenosti pro veřejnost, náročnosti spojené s pochopením, učíme v krátkodobých i dlouhodobých celoškolních projektech.

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 14555 x
Vytisknout