Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

Adresa školy:

 Kuncova 1580/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ:

 67 365 213

Identifikátor školy:

 600 038 408

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 520 975, 235 520 976 (kancelář), 235 520 991(ředitel)

E-mail:

 info@zskuncova.org

URL:

 http://www.zskuncova.org/

Zřizovatel:

Městská část Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5

Ředitel školy:

PaedDr. Pavel Petrnoušek

Zástupci ředitele:

pro I. stupeň a školní družinu: Mgr. Tomáš Bartoníček
pro II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk

Maximální povolená kapacita:

 1 080 žáků

Zaměření školy:
Vzdělávací program: KUSTOD (č. j. 551/2007) v 1. – 9. ročníku umožňující kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů (matematika a informatika, cizí jazyky, tělesná výchova  a výtvarná výchova) od 6. do 9. ročníku
Výuka jazyků:

5 cizích jazyků: anglický, německý, španělský, ruský jazyk a francouzský

Specializované třídy:

pouze individuální integrace žáků a inkluze

Volitelné předměty:

německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, francouzký jazyk, konverzace v angličtině, konverzace v němčině, konverzace ve francouzštině, konverzace ve španělštině, seminář z matematiky, základy programování, výtvarné techniky, dějiny umění, míčové hry, úpoly (judo)

Nepovinné předměty:

dramatická výchova (3. – 5. roč.), ekologická praktika (4. – 5. roč.), ekologická praktika (6. – 7. roč.), český jazyk pro žáky - cizince

Vybavenost školy:

rozvedená internetová síť do všech učeben i kabinetů, interaktivní tabule, dataprojektor a PC v každé kmenové učebně a téměř ve všech odborných učebnách (celkem 42 interaktivních tabulí, 43 dataprojektorů, 79 počítačů), 20 odborných učeben (8 jazykových učeben, 2 počítačové učebny s 30 notebooky, přírodopis, fyzika - chemie, matematika, zeměpis, 2 učebny výtvarné výchovy, hudebna, cvičná kuchyňka a jídelna, nová dílna), 3 tělocvičny, sportovní cvičebna pro výuku juda, nový venkovní sportovní areál se 2 hřišti (na malou kopanou s umělým trávníkem, na basketbal a volejbal s tartanem), atletickým oválem (130 m) se 3 drahami, běžeckou rovinkou a zázemím pro skok daleký a vrh koulí, místnost s pedagogickým dozorem, 10 oddělení školní družiny, promítací místnost ŠD, videotelefony do všech oddělení ŠD, multikulturní místnost, recepce u vchodu A1, knihovna (6000 svazků) se 4 žákovskými PC, 3 čtenářské koutky v prostorách školy, nová školní jídelna pro 300 strávníků najednou, výběr ze 2 jídel, elektronický systém objednávek jídel pomocí ISIC karet nebo plastových čipů, venkovní dřevěná učebna (altán) s přírodovědnými nástěnkami, přírodní zahrada s jezírkem, elektronické třídní knihy, elektronické žákovské knížky, elektronický docházkový systém na ISIC (žákovské) a ITIC (učitelské) karty nebo plastové čipy, 2 nápojové automaty, 2 mléčné automaty, automat na školní pomůcky

Součásti školy:

školní družina (6:30 – 17:30, akce pro děti i o sobotách), nová školní jídelna (kuchařky výborně vaří, výběr ze 2 jídel, cizí strávníci)

Kroužky:

Anglický jazyk (1. roč.), Anglický jazyk (2. roč.), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (mírně pokročilí), Hra na kytaru (pokročilí), Počítačové kroužky (4. – 5. roč.), Média a jejich svět (6. – 9. roč.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Výtvarný kroužek (II. st.), Badminton (začínající od 4. ročníku), Badminton (pokročilí 6. – 9. ročník), Fotbal (1. – 3. roč. – H), Fotbal (6. – 9. roč. – H), Judo (1. - 9. r.), Všeználek (pohybový kroužek), Taneční škola Ivy Langerové – latinskoamerické a standardní tance (1. – 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r), Krav Maga, Hra Go (3. – 9. roč.), Florbal na I. st., Střelba ze vzduchových zbraní.

Další školní aktivity:

Kvalitní pedagogický sbor (41 učitelek a 7 učitelů, 10 vychovatelek, 11 asistentek pedagoga) a spolehliví nepedagogičtí pracovníci.

Nadprůměrné výsledky žáků 9. ročníku v mezinárodních a tuzemských inspekčních šetřeních (PISA 2015, národní testování SCIO 2015, SCIO 2016, SCIO 2017, SCIO 2018, SCIO 2019, SCIO 2020, InspiSet aj.).

Nejvyšší úspěšnost při přijímacích zkouškách na osmiletá a na šestiletá gymnázia a na středoškolské maturitní obory ze všech 10 základních škol z Prahy 13 (dle Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a odboru školství Prahy 13).

Výborné výsledky žáků v matematických, jazykových (angličtina, němčina) i v dalších vědomostních (český jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis), uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, házená, fotbal, nohejbal, judo, vybíjená, přehazovaná, stolní tenis, atletika aj.).

ZŠ Kuncova jeopakovaně nejúspěšnější sportovní škola v Praze 13 (1. místo na obvodě drží žáci I. i II. stupně).

ZŠ Kuncova byla na konci školního roku 2018/2019 vyhlášena 2. nejlepší sportovní školou v Praze.

ZŠ Kuncova obdržela dvakrát (v roce 2016 a v roce 2018) národní cenu kvality a je nositelkou titulu Společensky odpovědná škola. Od roku 2014 je ZŠ Kuncova Zdravá škola a od roku 2016 Škola pro demokracii.

Nadstandardní školní preventivní program (kurzy sociálně patologických jevů (6. a 7. ročník), kurzy protidrogové prevence a sexuální výchovy (8. a 9. ročník), projekty a akce (Červená stužka, Hrou proti AIDS, návštěva Domu světla, Srdíčkové dny, Liga boje proti rakovině, spolupráce s preventivním oddělením Městské policie Praha, Run and Help ve spolupráci s Kontem Bariéry aj.). Škola zajišťuje pro žáky 3. a 4. tříd plavání, LVK v tuzemsku pro žáky 7. ročníku i v zahraničí (Rakousko) pro žáky 8. a 9. ročníku, adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, školy v přírodě, exkurze, besedy, výchovné koncerty, edukativní pořady a přednášky, rafty (pro žáky II. stupně), poznávací zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie, Německo), environmentální a ekologickou výchovu, Čtenářský klub, Klub mladého diváka, dopravní výchovu, mediální výchovu, finanční gramotnost a sponzoruje ZOO Praha (chov ocelota stromového).

Škola zajišťuje bezplatnou výuku češtiny pro žáky – cizince, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání – Šablony III – např. na doučování dětí ohrožených školním neúspěchem a získala dotaci od MHMP ve výši 4 milióny Kč na vybavení 12 nových učeben v pavilonu A (realizace ve školním roce 2021/2022). Škola podala žádost o dotaci na vybudování nové odborné učebny fyziky (případná realizace 2023).

Mimoškolní činnost a další údaje o organizaci:

Ve škole probíhá každý den odpoledne výuka hudebních i dalších uměleckých oddělení FZUŠ Stodůlky. V budově školy působí OPPP pro Prahu 5 a 13 a soukromé gymnázium. Škola má ziskovou doplňkovou činnost. Demokratické školní prostředí (vliv žákovského parlamentu, školské rady, žolík), důraz na spolupráci a partnerství, příjemné školní klima (vybavené moderní učebny, estetické prostředí – výzdoba, květiny, program Ovoce do škol a Mléko do škol zdarma pro všechny žáky, nápojové automaty, automat na školní pomůcky, rekonstruovaná sociální zařízení a světla, nastavitelné lavice a židle, žákovské i šatní skříňky aj.).

 

ZŠ Kuncova patří mezi nejlepší školy v Praze 13. O školu je mimořádně velký zájem a ročně jí přibývají noví žáci. S ohledem na to proběhla od října 2019 do června 2020 přestavba prostor po staré školní jídelně a kuchyni, kde bylo  vybudováno 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady, nová žákovská i učitelská WC a 2 garsoniéry pro učitele. Kapacita školy byla MŠMT navýšena na 1 080 žáků. Škola se tak bude moci postarat o další nové žáky.

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 26747 x
Vytisknout