Název školy:

 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

Adresa školy:

 Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:

 67 365 213

Identifikátor školy:

 600 038 408

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 520 975, 235 520 976 (kancelář), 235 520 991(ředitel)

Fax:

 235 521 008

E-mail:

 info@zskuncova.org

URL:

 http://www.zskuncova.org/

Zřizovatel:

Městská část Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5

Ředitel školy:

 PaedDr. Pavel Petrnoušek

Zástupci ředitele:

pro I.stupeň a školní družinu: Mgr. Jana Faltejsková
pro II.stupeň: Mgr. Petr Vaněk

Maximální povolená kapacita:

 950 žáků

Zaměření školy:
Vzdělávací program: KUSTOD (č.j. 551/2007) v 1. – 9. ročníku umožňující kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů (matematika a informatika, cizí jazyky, tělesná výchova a výtvarná výchova) od 6. do 9. ročníku 
Výuka jazyků:

anglický, francouzský, německý, španělský, ruský a italský jazyk

Specializované třídy:

pouze individuální integrace žáků a inkluze

Volitelné předměty:

ruský jazyk, francouzký jazyk, španělský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, konverzace v angličtině, konverzace v němčině, konverzace ve francouzštině, konverzace ve španělštině, seminář z matematiky, základy programování, výtvarné techniky, dějiny umění, míčové hry, úpoly (judo)

Nepovinné předměty:

logopedie (1.ročník), dramatická výchova (1 oddělení na I. stupni)

Vybavenost školy:

rozvedená internetová síť do všech učeben i kabinetů, interaktivní tabule, dataprojektor a PC v každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách (celkem 37 interaktivních tabulí, 38 dataprojektorů, 132 počítačů), 16 odborných učeben (jazyková laboratoř a jazykové učebny, 2 počítačové učebny, přírodopis, chemie – fyzika, matematika, zeměpis, učebna výtvarné výchovy, hudebna, cvičná kuchyň, dílna), 3 tělocvičny, sportovní cvičebna pro výuku juda, místnost s pedagogickým dozorem, knihovna (6000 svazků) se 4 žákovskými PC, 10 oddělení školní družiny, 1 žákovská  jídelna, promítací místnost ŠD, videotelefony do všech oddělení ŠD, elektronické třídní knihy

Součásti školy:

školní družina (6.30-17.30, akce pro děti i o sobotách), školní jídelna (výběr ze 2 jídel, cizí strávníci)

Kroužky:

Logopedie (pro 1. a 2. r.), Francouzký jazyk (4. - 5. roč.), Německý jazyk (4. - 5.roč.), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (pokročilí), Přípravné kurzy k přijímacímu řízení z Ma a Čj (9. r.), Počítačové kroužky (4. - 5. roč.), Výtvarně - řemeslný kroužek (I.st.), Volejbal (D 6. - 8. r.), Badminton (začínajicí od 4. ročníku), Badminton (pokročilí 6. - 9. ročník), Aerobik s prvky zumby (D II. st.), Fotbal (I. st. - H), Míčové hry (miniházená, kin-ball)(I.st.), Judo (1. - 9. r.), Všeználek, Taneční škola Ivy Langerové (1. - 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r.), Angličtina s rodilým mluvčím - Anglický klub (2. a 3. r.), Anglická družina (1. r.)Hra Go (3. - 9. roč.), Florbal na I.st., Florbal na II. st., Střelba, oddělení ZUŠ

Další školní aktivity:

ZŠ Kuncova je držitelem titulu Zdravá škola (ovoce do škol, mléčné automaty, nápojové automaty, žákovský parlament), má nadstandardní školní preventivní program (kurzy zdravého životního stylu - 4. a 5. ročník), kurzy sociálně patologických jevů (6. a 7. ročník),  kurzy protidrogové prevence a sexuální výchovy (8. a 9. ročník), projekty a akce (Červená stužka, Hrou proti Aids, návštěva Domu světla, Srdíčkové dny, Liga boje proti rakovině, spolupráce s preventivním oddělením Městské policie Praha, aj.), LVK v tuzemsku pro žáky 7. ročníku a v zahraničí (Rakousko) pro žáky 8. a 9. ročníku, adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, školy v přírodě, exkurze, besedy, výchovné koncerty, edukativní pořady a přednášky, rafty (pro žáky II.stupně), poznávací zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie, Německo), environmentální výchova, dopravní výchova, sběr, sponzorství ZOO Praha, Klub mladého diváka

Výborné výsledky žáků v matematických, ale i v dalších vědomostních, uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, nohejbal, judo. vybíjená, stolní tenis, atletika aj.).

Výborné výsledky žáků v mezinárodních a tuzemských inspekčních šetřeních (PISA, SCIO, InspisSet aj.)

Škola usiluje o získání titulu společensky zodpovědná organizace u Národní rady kvality

Mimoškolní činnost a další údaje o organizaci:
Ve škole probíhá každý den odpoledne výuka hudebních i dalších uměleckých oddělení ZUŠ Stodůlky. V budově školy působí PPP pro Prahu 5 a 13 a soukromé gymnázium. Škola má ziskovou doplňkovou činnost. Demokratické školní prostředí (vliv žákovského parlamentu, školské rady), důraz na spolupráci a partnerství, příjemné školní klima (vybavené moderní učebny, estetické prostředí – výzdoba, květiny, nápojové automaty, rekonstruovaná sociální zařízení a světla aj.

 

Zveřejněno: 12.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 18111 x
Vytisknout