Název školy:

Základní škola Lužiny, Praha 13, Trávníčkova 1743

Adresa školy:

Trávníčkova 1743, 155 00 Praha 5

IČ:

 70 107 084

Identifikátor školy:

 600 021 009

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 522 156, 235 522 159

Fax:

 235 522 156

E-mail:

 vedeni@zsluziny.cz; reditelka@zsluziny.cz

URL:

 www.zsluziny.cz

Zřizovatel:

Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám.2

Ředitel školy:

 PaedDr. Věra Kozohorská

Zástupci ředitele:
PaedDr. Iva Novotná
Zaměření školy:

Škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou to především žáci s lehkou a středně těžkou mentální retardací, často v kombinaci s dalším postižením. Pro žáky 8. a 9. ročníku fungují dobíhající třída zřízená pro klienty se závažnými poruchami učení a chování. Různorodým vzdělávacím potřebám žáků jsou přizpůsobeny různé varianty školního vzdělávacího programu. Téměř ve všech třídách působí sdílený asistent pedagoga, v některých dokonce asistenti v počtu 2 osob.

Výuka jazyků:
Třídy ZŠ pro žáky s poruchami učení a chování - od 3. ročníku anglický jazyk.
Třídy ZŠ pro žáky s lehkým mentálním postižením – anglický jazyk je zařazen od 3. ročníku. U některých žáku bývá na doporučení SPC zařazen až v 6. až 9. ročníku. Další cizí jazyk na 2. stupni je nahrazen obsahem jiných vzdělávacích oborů, zejména oboru Člověk a svět práce.
Vybavenost školy:

dílny pro pracovní vyučování, cvičná kuchyně s jídelnou, tělocvična, počítačová učebna, projekční technika (dataprojektory a interaktivní tabule v 8 učebnách, v dalších interaktivní disypej), audiotechnika, keramická dílna s hrnčířským kruhem, žákovská a učitelská knihovna, hřiště, částečně bezbariérová škola - schodolez

Součásti školy:

1) Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona

2) Základní škola speciální (pro žáky se středně těžkým mentálním postižením)

3) Školní družina

4) Speciálně pedagogické centrum:

- diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- vypracování Zprávy z vyšetření a Doporučení ŠPZ ke vzdělávání

- poradenské služby pro rodiče a pedagogy běžných ZŠ

- individuální práce s klienty

- náslechy u klientů v prostředí jejich školy

- půjčování odborné literatury, zprostředkování zápůjček pomůcek pro zdravotně postižené děti

Kroužky a jiné aktivity mimo vyučování:

- fotografický kroužek (v rámci činnosti ŠD)
- ostatní kroužky jsou nahrazeny širokou nabídkou nepovinných předmětů, které nejsou poskytovány za úplatu: základy německého jazyka, keramika, dramatická výchova, zdravotní TV, základy kuchařských prací, sportovní hry - chlapci
Další školní aktivity:
Vánoční a velikonoční dílna pro žáky a rodiče, projektové dny, pořádání a účast ve sportovních, pěveckých a výtvarných soutěžích, vlastivědné výlety a vycházky, exkurze, četné návštěvy kulturních představení, turistické kurzy, plavecký výcvik, každoroční slavnostní akademie, spolupráce se Spolkem Rarach – zahraniční výjezdy, prázdninové tábory a víkendové akce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zapojení školy do projektů: Ovoce do školy, Školní mléko, Recyklohraní, ESF - Šablony pro ZŠ a MŠ I. a II. (doučování), MAP Prahy 13 I. a II., projekt Polytechnická hnízda /spolupráce se školou Technické lyceum - SŠT Zelený pruh, Praha 4).
Zveřejněno: 05.09.2014 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 7670 x
Vytisknout