Název školy:

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Adresa školy:

 Trávníčkova 1743, 155 00 Praha 5

IČ:

 70 107 084

Identifikátor školy:

 600 021 009

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

 235 522 156, 235 522 159

Fax:

 235 522 156

E-mail:

 vedeni@zsluziny.cz; reditelka@zsluziny.cz

URL:

 www.zsluziny.cz

Zřizovatel:

Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám.2

Ředitel školy:

 PaedDr. Věra Kozohorská

Zástupci ředitele:
Mgr. Tamara Kováříková
Zaměření školy:

škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou to především žáci s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací, žáci a autismem, s více vadami. V závislosti na poptávce otvíráme v menší míře také třídy pro žáky se závažnými poruchami učení. Různorodným vzdělávacím potřebám žáků jsou přizpůsobeny různé varianty školniho vzdělávacího programu. Žákům s potřebou vysoké míry podpůrným opatření je zajištěna při výuce podpora asistenta pedagoga.

Výuka jazyků:

Třídy ZŠ pro žáky s poruchami učení - od 3. ročníku anglický jazyk.

Třídy ZŠ pro žáky s lehkým mentálním postižením – žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), anglický jazyk zde bývá zařazen zpravidla v 6. až 9. ročníku. Cizí jazyk na 1. stupni je v rámci IVP nahrazen obsahem jiných vzdělávacích oborů, zejména oboru Člověk a svět práce.

Žáci 2. stupně ZŠ mají možnost navštěvovat nepovinný předmět Základy německého jazyka.

Žáci vyučovaní podle vzdělávacího programu pro obor vzdělání ZŠ speciální mají možnost navštěvovat nepovinný předmět „Základy anglického jazyka“.
Vybavenost školy:

dílny pro pracovní vyučování, cvičná kuchyně s jídelnou, tělocvična, počítačová učebna, projekční technika (data projektory, interaktivní tabule), audiotechnika, keramická dílna s hrnčířským kruhem, žákovská a učitelská knihovna, hřiště, bezbariérová škola

Součásti školy:

1) Základní škola

2) Základní škola speciální (pro žáky s těžším mentálním postižením)

3) Školní družina 

4) Speciálně pedagogické centrum:

  • diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vypracování Zprávy z vyšetření a Doporučení ke vzdělávání
  • poradenské služby pro rodiče a pedagogy běžných ZŠ
  • předškolní příprava pro děti s odkladem školní docházky
  • orientace v sociálně ekonomických a právních problémech prostřednictvím sociální pracovnice
  • individuální práce s klienty
  • půjčování odborné literatury, zprostředkování zápůjček pomůcek pro zdravotně postižené děti

Kroužky a jiné aktivity mimo vyučování:

 · fotografický kroužek (v rámci činnosti ŠD)

 · široká nabídka nepovinných předmětů:  základy hry na zobcovou flétnu, základy německého jazyka, keramika, dramatická výchova, zdravotní TV, základy kuchařských prací


Další školní aktivity:

vánoční a velikonoční dílna pro žáky a rodiče, projektové dny, pořádání a účast ve sportovních, pěveckých a výtvarných soutěžích, vlastivědné výlety a vycházky, exkurze, četné návštěvy kulturních představení, turistické kurzy, plavecký výcvik, zahraniční výjezdy, každoroční slavnostní akademie, klub rodičů, spolupráce se Spolkem Rarach – prázdninové tábory a víkendové akce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Zveřejněno: 05.09.2014 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 3684 x
Vytisknout