Seznam základních škol působících v Praze 13 najdete zde


Zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

v současné neobvyklé situaci bude i zápis dětí do 1. třídy organizován jiným způsobem, než jsme byli zvyklí v minulých letech.

Jednotlivé školy si nainstalují nově zakoupený software, který bude podporovat možnost převážně distančního řešení tak, aby nedocházelo k setkávání více lidí.

Po vyplnění potřebných údajů v prostředí Vašeho internetového prohlížeče odešlete vyplněnou přihlášku příslušné škole. Vzhledem k tomu, že je podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce, následně si Vámi vyplněný formulář vytisknete, podepíšete jej a odevzdáte v níže uvedeném termínu do sběrné schránky na místě, které k tomu určí každá škola.

Je také možné doručit přihlášku datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Vyplňovat údaje on-line bude možné od 6. do 20. dubna 2020. Samotné vyplněné a vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců budou školy shromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních dnech v době, kterou upřesní každá škola.

Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete využít jednu z výše uvedených cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.

Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální, ale v dnešní době je to zřejmě nejschůdnější cesta.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budou Vám školy k dispozici radou i pomocí.

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.


Výběr základní školy pro dítě

K povinné školní docházce mohou rodiče vybrat pro dítě kteroukoliv základní školu. Na druhou stranu, povinností ředitele základní školy je přijímat přednostně děti z určeného spádového obvodu. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, a to tak, aby do spádové školy mohly být přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu. Toto opatření neruší  právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu, ovšem v případě nedostačující kapacity školy dítě nemusí být přijato.

Odklad povinné školní docházky

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato do první třídy, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel rozhodne na základě odborného posouzení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. K odkladům není možné uznat jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo psychickou vyspělost.

Zveřejněno: 10.10.2016 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 7430 x
Vytisknout