Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů České republiky do zvláštní matriky v Brně

4. Základní informace k životní situaci

Matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo:

 • na území cizího státu,
 • na zastupitelském úřadu ČR,
 • na lodi nebo v letadle mimo území ČR,
 • na místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se dále zapisují manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen:

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
 • před kapitánem letadla registrovaného v ČR,
 • před velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká,
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) i bez plné moci,
 • zplnomocnění zástupci.

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata),
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny,
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené v bodě 10 a 11.

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká,
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství,
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o zápis do zvláštní matriky podejte písemně na předepsaném formuláři.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává:

 • u zastupitelského úřadu ČR
 • u kteréhokoli matričního úřadu

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko-správní - Oddělení matrik

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),

 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,

 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádosti o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech a českých zastupitelských úřadech v zahraničí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí. Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

K uzavření manželství v cizině obvykle budete potřebovat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška č. 207/2001 Sb. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo vnitra ČR
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Rodné listy, oddací listy, úmrtní listy
Uzavření manželství v cizině Nahlížení do matričních knih
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
28. Popis byl naposledy aktualizován

27. 12. 2006

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Zveřejněno: 10.02.2009 – Admin Administrator ; Přečteno 11746 x
Vytisknout