Zápis z veřejného projednávání možnosti rozšíření parkovacích ploch v ulici Zázvorkova dne 8.2.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni radnice MČ Praha 13.

Iniciativa vzešla od občanů v Zázvorkově ulici, kteří dlouhodobě pociťují nedostatek parkovacích míst. Odbor dopravy s ing. Zatloukalem zvážili možnosti a navrhli řešení. To bylo projednáno na komisi dopravy RMČ Prahy 13 a tam schváleno a doporučeno. Týká se zřízení 21 nových park. míst. Poté byli občané pozváni k veřejnému projednání navrženého řešení, což je jedna z typických aktivit spadající pod činnosti související s realizací místní Agendy 21. Po přivítání a úvodu ing. Zatloukal přednesl občanům navrhovanou studii a vysvětlil omezující podmínky z hlediska dopravního inspektorátu. Občanům bylo vysvětleno, že byla i prověřována varianta, kdy by v Zázvorkově ulici narostl počet parkovacích míst o cca 50 %, nelze ji však realizovat pro výskyt kolektorů, kabelů atd. v uvažované oblasti. Z diskuse však vyplynul reálný návrh na zřízení dalších 9 parkovacích míst, který prověří a případně rozpracuje odbor dopravy. Dále byli občané seznámeni s časovým průběhem realizace. Závěrem proběhlo orientační hlasování přítomných o podpoře navrhovanému a projednanému projektu.
Všichni přítomní vyjádřili jednoznačný souhlas.

V Praze dne 9. února 2012.
Zapsal J. Neckář

Pan2.jpg

Vytisknout