Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

 17. 12. 2021

Zastupitelstvo městské části Praha 13 schválilo rozpočet na rok 2022

 

Ještě před koncem roku Zastupitelstvo městské části Praha 13 schválilo rozpočet na rok 2022. Na posledním zasedání v roce 2021 odsouhlasilo návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 448,2 milionů korun. Investice přesahující částku 42 milionů a míří především do školství, revitalizací veřejného prostoru a péči o seniory.

 

Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2022 vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2022 – 2026, dále z očekávaných vlastních příjmů, z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu, z transferů z hlavního města Prahy a z převodů ze zdaňované činnosti.

 

„Rozpočet na příští rok se letos podařilo schválit v dostatečném předstihu a nebudeme tedy muset pracovat s rozpočtovým provizoriem. To nám umožní zahájit jednotlivé projekty již začátkem roku a nebudeme muset čekat až do března, jak je při rozpočtovém provizoriu nutné,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „Dlouhodobě se nám daří vše financovat bez jakýchkoliv úvěrů a městskou část nezadlužovat. Tohoto faktu si velmi cením, obzvlášť v současné době nechceme zatěžovat budoucí generace úvěry. Investovat se bude především do školských zařízení, veřejného prostoru a bytů pro seniory.“

 

Celkové příjmy ve výši 448,2 mil. Kč tvoří příjmy daňové, nedaňové a transfery.

Transfery ze státního rozpočtu činí 49 mil. Kč a jsou o 495 tis. Kč vyšší než pro rok 2021. Transfery od HMP ve výši 259,4 mil. Kč jsou o 14,5 mil. Kč vyšší než v roce 2021. V tomto objemu je již zahrnut o 26,1 mil. Kč vyšší příspěvek na školství. Zbývající částka z celkového objemu ve výši 233,3 mil. Kč vychází ze standardního dotačního vztahu HMP k MČ. Daňové příjmy jsou navrženy výši 62,2 mil. Kč. Celkové nedaňové příjmy jsou vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2021 o 297 tis. Kč. V roce 2022 se očekává vyšší úročení na bankovních účtech. Celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2022 jsou navrženy ve výši 65,4 mil. Kč.

Výdajová stránka rozpočtu ve výši 448,2 mil. Kč zahrnuje výdaje neivestiční, investiční a rozpočty příspěvkových organizací.

 

Výše objemu neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2022  405,8 mil. Kč. Jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu a s výkonem státní správy. Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány například neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy (48,3 mil. Kč), Dům dětí a mládeže (250 tis. Kč) a pro Středisko sociálních služeb (7,9 mil. Kč). Mezi navrhované výdaje na rok 2022 byl také zařazen neinvestiční transfer Kulturnímu domu Mlejn ve výši 3,3 mil. Kč.

 

Investiční výdaje na rok 2022 dosahují částky 42,4 mil. Kč. Jedná se především o rekonstrukce, úpravy a výstavbu chodníků a nebytových objektů v majetku městské části. Dokončena bude přístavba ke stávajícímu objektu Střediska sociálních služeb Lukáš, kde vzniknou nové byty pro seniory. V plánu je rekonstrukce výtahu v objektu polikliniky Lípa, také vybudování komunitní zahrady, modernizace osvětlení v základních školách, výměna herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, rekonstrukce cyklotras, modernizace vodohospodářských zařízení a další projekty.

 

Sumární částky neinvestičních příspěvků jsou navrhovány pro základní školy ve výši 34,7 mil. Kč, pro mateřské školy ve výši 13,6 mil. Kč. Návrh rozpočtu Střediska sociálních služeb vychází z výše příspěvku od zřizovatele a z očekávaných příjmů střediska za poskytování sociálních služeb a péče. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele je navrhován v částce 7,9 mil. Kč.

 

Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl.m.Praze č. 131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou je vydán Statut hl.m.Prahy.

 

 

 

Mgr. Lucie Steinerová

Vedoucí oddělení  tisku a informací

Tisková mluvčí

Tel.: 235 011 217

Mob.: 773 784 245
Mail: steineroval@praha13.cz

Web: www.praha13.cz

 

IMG_9865

Vytisknout