Vážení občané, na svém zasedání dne 17.6.2015 Zastupitelstvo městské části Praha 13  svým usnesením č. 0053/2015 schválilo Závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2014.

Hospodaření MČ Praha 13 včetně organizací zřízených městskou částí a hospodaření jednotlivých firem spravujících bytový fond Prahy 13 jsou Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13:
- v Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13
- v Informační recepci radnice (vestibul)
- na internetu www.praha13.cz na Úřední desce - Odbor ekonomický - Závěrečný účet, nebo v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Závěrečný účet.

Ing. David Vodrážka  v. r.
starosta
Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2014
(roční rozbor hospodaření)


   
 I . Hlavní činnost  MČ Praha 13

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu

Komentář k příjmům a výdajům

Tabulky

   

    II.  Zdaňovaná činnost  MČ Praha 13 včetně správcovských firem 

Komentář

Tabulky

Přehled pohledávek

Komentář k pohledávkám

 

    III.  Příspěvkové organizace včetně komentáře a tabulek 

Důvodová zpráva a tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objektu Kozel)

Komentář

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb včetně tabulky

 

     IV. Vyjádření auditora 

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

 

     V.  Roční účetní závěrka za rok 2014

Příloha č. 1 – Rozvaha

Příloha č. 2 – Výkaz zisků a ztrát

Příloha č. 3 – Přehled o peněžních tocích

Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha č. 5 – Příloha

Příloha č. 6 – 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha č. 7 – Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha č. 8 – Inventarizační zpráva


Použité zkratky

 

 

 

Zveřejněno: 18.06.2015 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 1948 x
Vytisknout