Závěrečný účet

městské části Praha 13 za rok 2015

(roční rozbor hospodaření)

 


Vážení občané,

na základě § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zveřejňujeme závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2015.

Závěrečný účet schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne 20. 4. 2016. 

Hospodaření MČ Praha 13 včetně organizací zřízených městskou částí a hospodaření jednotlivých firem spravujících bytový fond Prahy 13 jsou Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13:
- v Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13
- v Informační recepci radnice (vestibul)
- na internetu www.praha13.cz na Úřední desce - Odbor ekonomický - Závěrečný účet, nebo v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Závěrečný účet. 

Ing. David Vodrážka v. r.
starosta
Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2015
(roční rozbor hospodaření)

 

I. Hlavní činnost MČ Praha 13

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu

Komentář k příjmům a výdajům

Tabulky

 

II. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Komentář

Tabulky

Přehled pohledávek

Komentář k pohledávkám

 

III. Příspěvkové organizace včetně komentáře a tabulek

Důvodová zpráva a tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)

Komentář

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb-komentář

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb-tabulka

 

IV. Vyjádření auditora

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

 

V. Roční účetní závěrka za rok 2015

Příloha č. 1 - Rozvaha

Příloha č. 2 - Výkaz zisků a ztrát

Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích

Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha č. 5 – Příloha

Příloha č. 6 - 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha č. 7 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha č. 8 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha č. 9 - Inventarizační zpráva

 

Seznam zkratek

 

Zveřejněno: 04.04.2016 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 1568 x
Vytisknout