Obsah:

Kde je k dispozici lékařská pohotovost?
Jak si objednat převoz sanitkou? Za jakých okolností může občan změnit zdravotní pojišťovnu?
Za jakých okolností může občan změnit svého lékaře? Kam se může občan obrátit, pokud není spokojen s péčí lékaře?
Jak naložit s nepoužitelnými léčivy?
Kde je k dispozici lékařská pohotovost?

Lékařskou službu první pomoci zajišťuje pro občany naší městské části Fakultní nemocnice v Motole. Více v oblasti Městská část > Zdravotnictví.

Jak si objednat převoz sanitkou?

Pro neodkladnou pomoc při úrazech a náhlých poruchách zdraví ohrožujících život volejte tísňovou linku 155. Při volání na tísňovou linku 155 se snažte zachovat klid a věcně odpovídat na otázky dispečera - co přesně se stalo, kde přesně se to stalo, kolik je postižených osob, jakého jsou postižené osoby pohlaví a přibližného věku, z jakého telefonního čísla  voláte a jak se jmenujete.

Převoz sanitkou do zdravotnického zařízení (kdy se nejedná o přímé ohrožení života) si můžete objednávat za předpokladu, že vám lékař vystavil nebo vystaví Příkaz k zdravotnímu transportu. U lékaře také získáte kointakt na převozovou službu (sanitku).

Při volání nahlaste celé jméno a adresu, telefonní číslo, odkud, kam a kdy se má převoz uskutečnit, zdravotní pojišťovnu, zda bude doprovod a zda bude stačit jeden člen posádky.

Příkaz k zdravotnímu transportu, který vám
lékař vystavil odevzdáte v den převozu řidiči sanitního vozu. Pak je doprava plně hrazena zdravotní pojišťovnou.
Bez Příkazu k zdravotnímu transportu budete hradit převoz z vlastních prostředk

Za jakých okolností může občan změnit zdravotní pojišťovnu?

Občan má právo na výběr zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za dvanáct měsíců, a to výhradně k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.

Pojištěnci jsou oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i v kratší lhůtě, a to vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, nejdříve však k prvnímu dni kalendářního měsíce, následujícího po dni, kdy pojišťovna vstoupila do likvidace, kdy na pojišťovnu byla uvalena nucená správa, nebo po dni, který stanoví a veřejně ohlásí ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření pojišťovny.

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je ke dni jeho narození pojištěna jeho matka.

Občan je při změně zdravotní pojišťovny mimo jiné povinen:

  • vrátit do osmi dnů původní zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce,
  • předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou,
  • nahlásit do osmi dnů změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli, jde-li o osobu v pracovním poměru. 


Za jakých okolností může občan změnit svého lékaře?

Občan má právo na výběr lékaře, který je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž je občan pojištěn. Toto své právo může pojištěnec uplatnit jednou za tři měsíce.

Zvolený lékař může odmítnout pojištěnce, jestliže by jeho přijetím do péče bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře. Jiným vážným důvodem, pro který může zvolený lékař odmítnout pojištěnce, je přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby.

Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. Odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno.

Kam se může občan obrátit, pokud není spokojen s péčí lékaře?

Jestliže má pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní péče, může podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli. Lze se obrátit také na orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení. Pokud lékař odmítne pojištěnci provést zdravotní výkon, spadající do hrazené péče, může se pojištěnec obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. Na nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře či lékárníka si pojištěnec může stěžovat u příslušné stavovské organizace:

Česká lékařská komora
Česká stomatologická komora
Česká lékárnická komora
Jak naložit s nepoužitelnými léčivy?

Jako nepoužitelná léčiva se označují léky

  • nespotřebované
  • zjevně pokažené
  • s prošlou dobou použitelnosti
  • uchovávané za jiných než předepsaných podmínek

Nepoužitelná léčiva musí být odstraněna tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí či zvířat anebo k ohrožení životního prostředí. Nelze je tedy vyhazovat společně s běžným domácím odpadem.

Každý občan může zdarma odevzdat nepoužitelné léčivo v lékárně. Nepoužitelné léčivo je od občana povinna převzít každá lékárna.

 

 

Zveřejněno: 26.06.2006 – Admin Administrator ; Přečteno 87388 x
Vytisknout