1. Identifikační číslo
-----

2. Kód
-----

3. Pojmenování (název) životní situace

Změna jména a příjmení

4. Základní informace k životní situaci

Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat:

občan České republiky, popř. zákonní zástupci nezletilého občana České republiky,

fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů; vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení u ÚMČ Praha 13, oddělení matrik.

8. Na které instituci životní situaci řešit

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.

V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko-správní - oddělení matrik

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:

jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, příp. datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,

rodné číslo,

místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte,

jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,

jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby,

údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,

odůvodnění.

K žádosti musí být přiložen:

rodný, popř. oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte, popř. doklad o uzavřeném partnerství

jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,

jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera  

jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,

doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),

doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství České republiky (ne starší 1 roku), listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky (ne starší 1 roku),

průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),

souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen, nebo příjmení,

jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče (s úředně ověřeným podpisem, anebo se rodič dostaví osobně k podpisu na odd. matrik), nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o změnu jména/jmen nebo příjmení ke stažení zde.

Žádost o změnu jména/jmen nebo příjmení nezletilého ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:

při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,

při povolení změny příjmení na dřívější příjmení,

při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech uhradí žadatel správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poplatek se platí v hotovosti při podání žádosti na oddělení matrik

Poznámky:

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.

Osvobození od poplatku:

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popř. jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

20. Další informace
Pokyny pro změnu jména a příjmení získáte na oddělení matrik ÚMČ Praha 13 nebo na internetových stránkách ÚMČ Praha 13.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
www.portal.gov.cz

22. Za správnost popisu odpovídá útvar
oddělení matrik ÚMČ Praha 13

23. Kontaktní osoba
Marcela Cestrová, matrikářka, tel. 235 011 460

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2014

25. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2014

26. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

27. Související životní situace a návody, jak je řešit

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu

 

 

 

Vytisknout