Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Zvláštní užívání pozemní komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je např.:

 • provozování reklamních zařízení na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku,
 • provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku,
 • zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku,
 • umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace,
 • zřízení vyhrazeného parkovacího stání,
 • pořádání cyklistických závodů a podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky).

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let s podmínkou, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními a nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu, a to nejpozději 30 dnů před navrhovaným termínem zvláštního užívání pozemní komunikace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí zvláštního užívání se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro kterou je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Právnické osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění.

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas:

 • vlastníka nebo správce dotčené pozemní komunikace,
 • Policie České republiky.

Pokud je investor zastoupen pověřenou osobou, musí tato předložit plnou moc k zastupování pro vyřízení žádosti a příp. vzdání se práva odvolání při vyzvednutí rozhodnutí.

Pokud je při provádění stavebních prací omezena městská hromadná doprava, je nutné vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace  (filmování, reklamy, prodejní zařízení aj.)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace  (výkopové práce)
Žádost o vyhrazené parkovací stání pro ZTP - nová žádost
Žádost o vyhrazené parkovací stání pro ZTP - prodloužení povolení
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

 • v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč,
 • na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč,
 • v ostatních případech 1 000 Kč.

Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie. Správní poplatek se platí poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo hotově.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je kromě žadatele také vlastník nebo správce dotčené pozemní komunikace, příslušný dopravní inspektorát Policie ČR (v případě zvláštního užívání dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra ČR).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.12.2006

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno 

Vytisknout