USNESENÍ RADY č. UR 0578/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0578/2017 ze dne 18.12.2017

12. Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

- předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31.10.2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 22.11.2017

- splnění uložených úkolů

II. schvaluje

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolu č. UK 0422/2017, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (94,1 kB)