USNESENÍ RADY č. UR 0028/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0028/2018 ze dne 29.01.2018

10. Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu

Rada městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

II. souhlasí

• s poskytnutím dotace z odvodu z výherních hracích automatů pro BK HB Basket Praha, z.s., v celkové výši 20.000 Kč na podporu sportu

• s dohodou o ukončení předešlé smlouvy

III. schvaluje

• znění smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu

• znění dohody o ukončení předešlé smlouvy

IV. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi

• podepsat smlouvu na poskytnutí dotace

• podepsat dohodu o ukončení předešlé smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 15.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_usn43372964_111911.pdf (94 kB)