USNESENÍ RADY č. UR 0188/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 29.04.2019

USNESENÍ číslo UR 0188/2019 ze dne 29.04.2019

7. Pronájem části pozemku parc. č. 2023 a parc. č. 2024 v k.ú. Jinonice

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 2023 o výměře 72,5 m2 a části pozemku parc. č. 2024 o výměře 30 m2 v k.ú. Jinonice. Nájemní smlouva bude uzavřena se XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX na dobu určitou, ode dne podpisu smlouvy do 31.5.2021 za celkové nájemné ve výši 7.300 Kč. Vlastní realizace prací bude probíhat na pozemku parc. č. 2023 v k.ú. Jinonice po dobu 8 dnů a na pozemku parc. č. 2024 po dobu 5 dnů.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

10.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (97,5 kB)