USNESENÍ RADY č. UR 0582/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0582/2017 ze dne 18.12.2017

16. Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. nesouhlasí

se směnou pozemků v k.ú. Stodůlky parc.č. 2937/1, 2939, 2940 a 2941 a 2131/331 ve vlastnictví hl.m. Prahy za pozemky parc.č. 2145/7, 2109/4 a 2117/1 ve vlastnictví spol. RR Investiční s.r.o. a ideální ½ spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 150/65, 150/115, 150/116, 150/117, 151/425, 2131/520, 2131/684, 2160/301, 2178/4, 2401/24 ve vlastnictví spol. RR Investiční, vzhledem k tomu, že již byla usnesením č. UR 0486/2017 ze dne 23.10.2017 schválena směna pozemků pro jiného žadatele, jejímž předmětem byly mj. pozemky parc.č. 2939, 2940, 2941 a 2937/1 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi oznámit prostřednictvím odboru MBAI stanovisko žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 18.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (96,5 kB)