USNESENÍ RADY č. UR 0076/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0076/2018 ze dne 26.02.2018

12. Smlouva o dílo - rodinná politika

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o zpracování koncepce rodinné politiky MČ Praha 13 s dodavatelem Proces s.r.o., Švabinského 1749/19, Ostrava, IČ 28576217

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o zpracování koncepce rodinné politiky MČ Praha 13 s dodavatelem Proces s.r.o., Švabinského 1749/19, Ostrava, IČ 28576217

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 15.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_usn44217085_134822.pdf (93,6 kB)