USNESENÍ RADY č. UR 0199/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0199/2019 ze dne 13.05.2019

8. Revokace usnesení RMČ č.0327/2018 ze dne 30.7.2018

Rada městské části

k usnesení č. UR 0327/2018

I. revokuje

bod III. usn. RMČ č. 0327/2018 ze dne 30.7.2018 s tím, že ruší pověření Bc. Libora Hadravy a Ing. Michala Drábka

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (95,1 kB)