USNESENÍ RADY č. UR 0066/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0066/2018 ze dne 26.02.2018

2. Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Intenzivní péče o sadové úpravy a zeleň na Šostakovičově náměstí, Praha 13"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "Intenzivní péči o sadové úpravy a zeleň na Šostakovičově náměstí, Praha 13"

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou Zahradní architektura Kurz, s.r.o., se sídlem K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5-Řeporyje, IČ 27589021

III. ukládá

zástupci starosty Ing. Pavlu Jarošovi po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou Zahradní architektura Kurz, s.r.o., se sídlem K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5-Řeporyje, IČ 27589021

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 15.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (96,9 kB)