USNESENÍ RADY č. UR 0211/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0211/2019 ze dne 13.05.2019

20. Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu části pozemků parc. č. 1220/1 a parc.č. 2031/1 v k.ú. Jinonice.

Rada městské části

I. nesouhlasí

s úplatným převodem části pozemků parc. č. 1220/1 o výměře cca 385 m2 a parc. č. 2031/1 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Jinonice paní XXXXXX XXXXXXXXXX, protože předmětné pozemky se nachází v ploše se způsobem využití ZMK (zeleň městská a krajinná), poblíž přírodní rezervace Prokopské údolí a pozemek parc. č. 1220/1 v k.ú. Jinonice do rezervace částečně zasahuje

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit odboru hospodaření s majetkem MHMP, prostřednictvím odboru MBAI, stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 20.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (98,1 kB)