USNESENÍ RADY č. UR 0087/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0087/2018 ze dne 26.02.2018

23. Pronájem části pozemku parc.č. 2160/234, k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2160/234 v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 88 m2, za účelem postavení lešení při revitalizaci panelového domu, za celkové nájemné 79.120 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 02.03.2018 do 31.12.2018 se společností GLOB Production, s.r.o.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, na základě pověření starosty, podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_usn44198967_102238.pdf (97,6 kB)