USNESENÍ RADY č. UR 0566/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 04.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0566/2017 ze dne 04.12.2017

19. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 13 na poskytnutí dotace ve výši 875.000,- Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace - Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu

II. doporučuje

ZMČschválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 13 na poskytnutí dotace ve výši 875.000,- Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace - Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_Usneseni.pdf (96,2 kB)