USNESENÍ RADY č. UR 0094/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0094/2018 ze dne 26.02.2018

30. Uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 mezi městskou částí Praha 13 zastoupenou Mgr. Janou Dvořákovou a snoubenci XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX. Svatební obřad se uskuteční dne 03.03.2018 v 17:00 hodin ve skanzenu Řepora, ulice Ve Výrech, Praha 5 - Řeporyje

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (95,9 kB)