USNESENÍ RADY č. UR 0083/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0083/2018 ze dne 26.02.2018

19. Souhlas s kácením keřových porostů na pozemku parc. č. 2860/15 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s kácením keřových porostů – mochna (Potentilla fruticosa), kalina (Viburnum lantana) a pustoryl (Philadelphus coronarius) na celkové ploše 164 m2, na pozemku parc. č. 2860/15 v k.ú. Stodůlky, dle předložené dokumentace

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 05.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 227_Usneseni.pdf (97,3 kB)