USNESENÍ RADY č. UR 0195/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0195/2019 ze dne 13.05.2019

4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/007780/2019

Rada městské části

I. schvaluje

návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/04/03/007780/2019 mezi hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši 1.857.000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace - Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu a denní stacionář, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/04/03/007780/2019 mezi hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši 1.857.000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace - Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu a denní stacionář, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (96,8 kB)