USNESENÍ RADY č. UR 0016/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 15.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0016/2018 ze dne 15.01.2018

19. Ukončení smlouvy o pronájem parkovacího místa dohodou, pronájem parkovacích míst pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy dohodou s XXXXX XXXXXXX

2. pronájem parkovacích míst č. 2 - 4 pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37, Praha 5 XXXX XXXXXXXX

III. ukládá

RNDr. Marcele Plesníkové, zástupkyni starosty

1. podepsat ukončení nájemní smlouvy dohodou

2. podepsat nájemní smlouvy se žadatelem o parkovací místa pod budovou školního zimního stadionu Bronzová 1387/37, Praha 5

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 29.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_usn43608991_130515.pdf (96,8 kB)