USNESENÍ RADY č. UR 0025/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0025/2018 ze dne 29.01.2018

7. Souhlasné stanovisko obce se záměrem umístit sídlo nové nestátní základní školy společnosti SCIO s. r. o. v MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s vydáním souhlasného stanoviska obce se záměrem působení nové nestátní základní školy na území MČ Praha 13 zřízené společností SCIO s. r. o.

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat souhlasné stanovisko MČ Praha 13 se záměrem zřízení soukromé základní školy

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 05.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_usn43856934_111718.pdf (94 kB)