USNESENÍ RADY č. UR 0088/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0088/2018 ze dne 26.02.2018

24. Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2160/44 v k.ú. Stodůlky se stavbou "Venkovní odborná učebna" na pozemku parc. č. 2160/44 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2160/44 v k.ú. Stodůlky se stavbou „Venkovní odborná učebna“, dle předložené projektové dokumentace, na pozemku parc. č. 2160/44 v k.ú. Stodůlky, pro Základní školu Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 s tím, že před zahájením stavby uzavře investor stavby s MČ Praha 13 smlouvu o výpůjčce na předmětný pozemek

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 09.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (97,3 kB)