USNESENÍ RADY č. UR 0069/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0069/2018 ze dne 26.02.2018

5. Nesouhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2205/5 v k.ú.Stodůlky s přestavbou rodinného domu na bytový dům na pozemku parc.č. 643 a parc.č. 644, vše v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. nesouhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc.č 2205/5 v k.ú. Stodůlky s přestavbou rodinného domu na bytový dům na pozemku parc.č. 643 a parc.č. 644, vše v k.ú. Stodůlky, dle předložené projektové dokumentace

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 12.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 275_Usneseni.pdf (96,5 kB)